Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ber Nesodden og Vestby justere kommuneplanene

Strandsone og verdifull jord må bevares, og planleggingen bør sikre at flere kan gå, sykle og ta kollektivtransport. Fylkesmannens vurdering er at kommuneplanene til Vestby og Nesodden kommuner må justeres. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.08.2018

Vestby og Nesodden kommuneplaner har vært på høring, og Fylkesmannens uttalelser til planene er nå klare. Gjennom disse planene styrer kommunene den lokale areal- og samfunnsutviklingen. Fylkesmannens rolle er å vurdere om de har tatt tilstrekkelig hensyn til regionale og nasjonale føringer innenfor våre fagområder.

Vestby vil bygge ned mye viktig matjord

Vestby kommune har i all hovedsak gjort et godt arbeid med å følge opp den regionale planen for areal og transport, men Fylkesmannen har fremmet innsigelser til planen av flere grunner.

I planen legges det opp til utvidelse av Vestby næringspark øst og Asko. Vi påpeker i vår uttalelse at utvidelsene må vurderes i en regional sammenheng og at behovet for nye arealer og alternativer må være bedre utredet. Dette fordi forslagene innebærer nedbygging av mye dyrket jord og utvidelsen av næringsparken østover også får svært negative konsekvenser for viktige naturverdier.

Kommunen legger dessuten opp til en utvikling rett sør for Ikea-tomten som innebærer nedbygging av verdifull dyrket jord og som også vil være i strid med nasjonale og regionale føringer om å skape kompakte tettsteder som stimulerer til mindre bilbruk og mer bruk av kollektiv, sykkel og gange.

Strandsone for alle

Reglene for bygging i strandsonen er strenge, blant annet for å sikre oss alle tilgang til den også i fremtiden. Nesodden kommune vil åpne for utbygging av tilbygg til fritidsboliger i strandsonen, uten at de konkret har vurdert hvor store fritidsboliger som kan tillates i ulike deler av strandsonen. Dette kan føre til negative konsekvenser for de viktige interessene i strandsonen, som naturverdier, landskap og friluftsliv.

Ikke i tråd med regional plan

Nesodden kommune har i kommuneplanen lagt opp til at Fagerstrand skal utvikles på lik linje med Tangen. I den regionale planen for areal og transport er det kun Tangen som er et prioritert vekstområde. Arealstrategien til Nesodden er derfor i strid med den regionale planen og Fylkesmannen har vært tydelig på at den regionale planen må følges opp. Vi har derfor fremmet innsigelse til flere av byggeområdene på Fagerstrand.

Det er heller ikke gjort tilstrekkelige risiko- og sårbarhetsanalyser av utbyggingen de planlegger, noe som må være på plass før kommuneplanen vedtas.

Videre prosess

Dersom kommunen velger å ikke justere planene etter våre og eventuelt også andre etaters innsigelser, må innsigelsene løses gjennom dialog eller mekling. Om det ikke blir enighet gjennom mekling, går saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse.