Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk om støtte til skjøtsel

For at naturtypene skal bli tatt godt vare på, er det etablert en egen tilskuddsordning som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke på.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.02.2013

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til gjennomføring av tiltak og aktiv skjøtsel for å ta vare på utvalgte naturtyper, samt artsmangfoldet som kjennetegner den enkelte naturtype. Det er mulig å søke om midler til skjøtselstiltak som slått, rydding, hogst og trepleie, eller tilpasset driftsform i jord- og skogbruk, beiting, gjerding, informasjonstiltak og kartlegging.

Søknadsfristen er 15. januar hvert år. Les mer på Miljødirektoratets side om tilskuddsordningen.

Søknaden skal sendes til Fylkesmannen, som behandler og prioriterer søknadene. Fylkesmannen kan kreve at søknaden er basert på en godkjent skjøtselsplan, eller stille som vilkår at en plan blir utarbeidet. Søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan vil bli prioritert.