Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Markaloven

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har en sentral rolle i oppfølgingen av markaloven. På denne siden finner du informasjon om markalovens formål og virkeområde.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.01.2017


Vinterdag i Marka.Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) trådte i kraft 1. september
2009. Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.

På denne siden kan du lese om følgende:
- Markas grenser
- Bygge- og anleggsforbud 
- Kommuneplaner og reguleringsplaner som vedrører Marka  
- Behandling av søknader om tiltak i Marka
- Anleggelse av stier og løyper 
- Vern av friluftsområder i Marka 
- Rollen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

Markas grenser

Lovens geografiske virkeområde fremkommer av Miljøverndepartementets (nå Klima- og miljødepartementet) digitale kart datert 2. april 2009. Markalovens virkeområde ligger i 19 kommuner, fordelt på fem fylker; Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud og Østfold.

Marka utgjør til sammen ca 1700 kvadratkilometer, der 1170 kvadratkilometer ligger i Oslo og Akershus. Loven åpner for at markagrensen kan justeres gjennom forskrift. Klima- og miljødepartementet vil gjennomføre grensejusteringsprosesser i flere omganger. Grensen kan både utvides og innskrenkes gjennom forskrift. Beslutning om justering av grensen gjøres av regjeringen.

Bygge- og anleggsforbud

I henhold til markaloven er bygge- og anleggstiltak forbudt i Marka. Loven omfatter ikke skogsdrift. Landbrukstiltak er unntatt fra byggeforbudet, men skal vurderes opp mot markalovens formål. Dette innebærer at for eksempel bygging av nye hytter eller hus, tilbygg på hytter, bygging av uthus, anleggelse av vegpartier som ikke er ledd i skogsdrift eller landbruk er forbudt. Unntak fra byggeforbudet kan skje i form av konkrete dispensasjoner i den enkelte sak, eller som ordinær tillatelse, dersom tiltaket er i tråd med reguleringsplan eller kommuneplan som er stadfestet i henhold til markaloven.

Kommuneplaner og reguleringsplaner som vedrører Marka

Det må søkes om tillatelse til igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka. Myndigheten til å gi slik tillatelse er delegert til Fylkesmannen i det fylket som planen omfatter.

Departementet skal stadfeste alle kommuneplaner og reguleringsplaner som vedrører Marka, ved å foreta en vurdering av planen opp mot markaloven.

Tillatelse til oppstart er for å kunne gi føringer til planarbeidet i en tidlig fase for å ivareta markalovens formål, og for å sikre at det ikke igangsettes arbeid med reguleringsplaner som ikke vil bli stadfestet av departementet når de er vedtatt av kommunen. Fylkesmannens beslutning om å gi tillatelse til planoppstart er en prosessledende beslutning som ikke kan påklages.

Behandling av søknader om tiltak i Marka

Det er den enkelte kommune som er førsteinstans i behandlingen av alle saker om bygge- og anleggstiltak etter markaloven. Alle søknader om tiltak skal dermed sendes direkte til den kommune som tiltaket ligger i. Kommunene kan gi tillatelser til tiltak som er i tråd med kommuneplan eller reguleringsplan som er stadfestet etter markaloven eller som ikke omfattes av loven (skogsdrift) eller av byggeforbudet (landbrukstiltak). 

Det må søkes om dispensasjon for tiltak som ikke er i tråd med vedtatte planer eller som er omfattet av byggeforbudet. Kommunen har fullmakt til å avslå en dispensasjon, men har ikke fullmakt til å gi dispensasjon før Fylkesmannen i det aktuelle fylket og eventuelle andre direkte berørte statlige eller regionale myndigheter har blitt hørt i saken.

Dersom Fylkesmannen eller andre direkte berørte statlige eller regionale myndigheter ikke har innvendinger, kan kommunen gi dispensasjon. Dersom én eller flere av ovennevnte høringsinstanser går imot at det gis dispensasjon, skal Fylkesmannen i det aktuelle fylket fatte vedtak i saken. Fylkesmannens vedtak kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Anleggelse av stier og løyper

Anlegging av nye stier og løyper krever tillatelse etter markaloven fra den eller de kommuner som stien/løypen ligger i. Anlegging av større løyper krever at det også blir utarbeidet reguleringsplan for tiltaket. Ved tvil om tiltaket krever reguleringsplan kan saken kreves avgjort av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  

Vern av friluftsområder i Marka

Markaloven har en bestemmelse om at områder i Marka som har særskilt verdi for friluftsliv kan vernes, etter mønster at vern av områder på grunn av naturverdier, som for eksempel naturreservat. Dette er en helt ny verneform i Norge, som foreløpig bare finnes i markaloven. Arbeidet med oppfølging av dette startet høsten 2010, i første omgang med å fastlegge kriterier og metode for utvelgelse og verdivurdering av områder i Marka. Les mer om verneprosessen.

Markarådet  

Rådet ble etablert i november 2011. Rådet består av representanter fra både kommuner og organisasjoner. 

Rollen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har en sentral rolle i oppfølgingen av markaloven. Store deler av Marka ligger i Oslo og Akershus, noe som medfører at svært mange av sakene i Marka behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.


I tillegg har Fylkesmannen i Oslo og Akershus ansvaret for å utarbeide en verneplan for friluftsområder i hele Marka, opprette og være sekretariat for markarådet og behandle klager på kommunenes vedtak etter markaloven i hele Marka. Videre er Fylkesmannen i Oslo og Akershus et regionalt fagorgan for markaloven, og skal i samarbeid med øvrige fylkesmannsembeter søke å oppnå en helhetlig og lik forvaltingspraksis i hele Marka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har videre, i samarbeid med Klima- og miljødepartementet, ansvar for å informere kommunene om prosesser og praksis knyttet til markaloven.