Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til tettere planting og suppleringsplanting videreføres

I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget til sammen 33 millioner kroner til klimatiltak i skog, skoggjødsling og tettere planting. I tillegg er det noe overførbare midler fra 2017 som kan disponeres til formålet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.02.2018

Satser og vilkår for tilskudd til tettere planting i 2018 blir som tidligere år. Det vil si at det ved nyplanting gis 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall.

Satser og vilkår for tilskudd til suppleringsplanting i 2018 blir som i fjor. Det gis 60 prosent tilskudd til suppleringsplanting av inntil 50 planter/daa, med et krav om at plantetetthet etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumsantall pr daa ved tettere nyplanting, jamfør retningslinjene.

Søknad og frister
Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene «Nyplanting» og «Suppleringsplanting» som skal benyttes.

Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting. Dersom disponibel totalramme blir for liten til å dekke registrerte tilskuddssøknader ved siste søknadsomgang kan tilskuddet bli avkortet.

Krav til minimum utplantingsantall for tilskudd til tettere planting (gjelder alle treslag)

Bonitet

Minimum plantetall per dekar

Intervall for plantetall som utløser tilskudd

Intervall for plantetall som utløser tilskudd ved planting på markberedt felt

26

220

220-270

198-248

23

220

220-270

198-248

20

200

200-250

180-230

17

180

180-230

162-212

14

160

160-210

144-189

11

130

130-180

117-162

8 100 100-150

90-135

Spørsmål og svar om tettere planting

Kan jeg dekke egenandel med skogfond?
Ja, egenandelen på 20 % kan dekkes med skogfond.

Kan ordinær ungskogpleie og tynning gjennomføres?
Ja, ordinær skogskjøtsel vil bidra til å oppfylle tiltakets formål og bør gjennomføres i tråd med gjeldene retningslinjer i det enkelte område.

Et det krav til at det ikke hogges for tidlig?
Med mindre det skjer noe uforutsett så er det et krav at bestandet overholdes i henhold til PEFC Skogstandard. Bestandet kan hogges ved hogstmodenhetsalder.

Hvorfor må arealet kartfestes?
Det legges opp til en planmessig evaluering og oppfølging. Kartfesting og registrering av data er viktig for å muliggjøre dette.  

Hvordan saksbehandles tilskudd til tettere planting i henhold til Naturmangfoldloven?
Tilskudd til tettere planting som klimatiltak behandles som tilskudd til skogkultur slik som beskrevet i pkt 5.2.3 i Landbruksdirektoratets veileder «Praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker».

Vil tettere planting medføre redusert fremkommelighet for friluftslivet?
Det forutsettes at det drives ordinært skogbruk på de aktuelle arealene, og økt plantetetthet vil av den grunn i liten grad begrense fremkommeligheten.