Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogkultur

God skogskjøtsel fører til en langsiktig og bærekraftig ressursforvaltning. Formålet er å stimulere til virkesproduksjon som i volum og kvalitet er tilpasset fremtidens behov.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Skogkultur er foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, tiltak for naturlig foryngelse, skifte av treslag, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen.

Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre fremtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier skal tas vare på.