Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skog og miljø

Skogbrukets miljøansvar omfatter hensyn til det biologiske mangfoldet, friluftslivet, landskapet og kulturverdier. Skog er en fornybar ressurs som har en svært viktig og positiv klimaeffekt som karbonbinder og -lager.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Etter skogbrukslova skal skogeier ha oversikt over miljøverdier i egen skog. Skognæringen er i dag sertifisert etter ISO 14001 og kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard.

Fylkesmannens oppgaver knyttet til skog og miljø er blant annet å:

  • synliggjøre skogens positive bidrag og muligheter i klimasammenheng
  • medvirke til at kommunene utnytter landbrukets potensial i energi- og klimaplaner
  • være en pådriver for økt bruk av trevirke til bygg- og energiformål
  • bidra til økt bruk av fornybar energi generelt, og i landbruket spesielt
  • støtte opp om skogbrukets miljø- og klimaarbeid
  • forvalte og kontrollere tilskudd til miljøtiltak i skogbruket