Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring

Her kan du lese nytt forslag til Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken fra 2019-2022. Høringsfrist er 16.oktober

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.09.2018

Med revidering av regionalt miljøprogram skal tre ulike miljøprogram bli til ett nytt felles program med oversikt over miljøutfordringer, -mål og -tiltak for landbruket i Oslo og Viken.

Nytt for programperioden 2019-2022 er også at vilkårene for tiltak er bestemt i den nasjonal menyen. Det fylkene selv kan fastsette, står i kursiv under hvert enkelt tiltak.

Den nasjonale intruksen legger føringer for de regionale miljøprogrammene. Forslag til instruks er på høring. Du finner instruks og høringsbrev på høyre side. 

Et felles miljøprogram

Det felles fylkesmannsembetet for Oslo og Viken trer i kraft 1.1.2019, samtidig som Regionalt miljøprogram for 2019-2022. På høyre side finner du forslag til nytt regionalt miljøprogram for Oslo og Viken for denne perioden.

Forslaget er utarbeidet i dialog med representanter for kommunene, fylkeskommunene, fylkeslagene til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgivning, vannregionene og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Arbeidsgruppa har bestått av 2 representanter fra hver av landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold. Landbruksdirektørene i de tre fylkesmannsembetene har utgjort styringsgruppe for arbeidet.

Det regionale miljøprogrammet skal gjelde for hele Viken og for Oslo. Programmet beskriver utfordringene, mål og tiltak for et bærekraftig landbruk i regionen. Regionalt miljøprogram inneholder forslag til tiltak som ivaretar kulturlandskapet, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, begrenser avrenning til vann og utslipp til luft, og bidrar til redusert bruk av kjemiske plantevernmidler. Det er også lagt vekt på tiltak som bidrar til økt jordliv, humusinnhold og bedre jordstruktur.

Tiltakene og vilkårene for tiltakene går fram av forslaget til forskrift om regionale miljøtilskudd i Oslo og Viken. Det er valgt tiltak og foretatt prioritering av hvilke områder som de ulike tiltakene skal gjelde for.

Informasjon og miljøkrav

Det vil bli utarbeidet en veileder for Regionale miljøtilskudd for Oslo og Viken før søknadsomgangen 2019.

Vi foreslår å videreføre og utvide virkeområdene til de eksisterende miljøkravene som finnes i Østfold og Akershus. I tillegg foreslås noen justeringer av kravene.

Vi ber om innspill på forslaget til regionalt miljøprogram, inkludert forskrift om regionale miljøtilskudd i Oslo og Viken. Vi ønsker tilbakemelding både på det som er tatt bort fra dagens RMP -programmer og det som er nytt og foreslått inn. Vi ønsker spesielt tilbakemelding på følgende:

-          Ny prioritering av områder

-          Ny ordning på miljøavtale og innspill på vilkår for miljøavtale

-          Nytt forslag om regionale miljøkrav

-          Skjøtselsråd

-          Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Oslo og Viken (punktene som Fylkesmannen i Oslo og Viken kan endre er skrevet i kursiv)

Send inn høringsinnspill innen 16. oktober  til fmoapostmottak@fylkesmannen.no.