Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionale prioriteringer og miljøkrav

I Oslo og Akershus har vi prioritert vannområder hvor landbruk er en viktig påvirker, hvor vannmiljøtilstanden er dårlig og hvor det er risiko for at vi ikke når miljømålene etter vannforskriften.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Prioriterte vannområder, gir høyere RMP-tilskudd

Vannområder som er prioritert i Oslo og Akershus er:

Morsa (1 og 2) Haldensvassdraget, PURA og Leira-Nitelva, Øyeren, Hurdalsvassdraget/Vorma, Glomma sør for Øyeren, Oslo Oslo og Indre Oslofjord Vest.

Vi står da igjen med to vannområder hvor tilstanden er god, og hvor landbruk i liten grad påvirker vannforekomstene negativt. Dette er jordbruksareal som har avrenning til Mjøsa, og til grensevassdragenemot Sverige.

Se kart over vannforekomstenes tilstand.

De regionale miljøtilskuddene er høyere innen prioriterte områder, og det er mulighet til å søke tilskudd til noen flere miljøtiltak. Se oversikt over regionale miljøtilskudd.

Det er utarbeidet forvaltningsplaner (2016-2021) og tiltaksprogram for vannområdene som tilsier at det fortsatt er et stort behov for å opprettholde og forsterke tiltak for et bedre vannmiljø i de prioriterte vannområdene.

Informasjon og veiledning, i tillegg til regionale miljøtilskudd og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering er avgjørende virkemidler for å redusere avrenning av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene.

Regionale miljøkrav

Enkelte av de prioriterte vannområdene er særlig sårbare. Her er det gitt tilbud om særlig veiledning og informasjon og høyere tilskuddssatser. I tillegg er det spesielle miljøkrav til jordarbeiding på de mest utsatte områdene.

De regionale miljøkravene har vi i disse nedbørfeltene: Leira, Haldenvassdraget, PURA (Årungen, Bunnefjorden og Gjersjøvassdraget) og Morsa (Hobøl, Vansjø-vassdraget).

Kart over områder med regionale miljøkrav finner du i boksen under eller på høyre kolonne. 

Se oversikt over regionale miljøkrav  i jordbruket.

Kart over Regionale miljøkrav