Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kantsone langs vann

Våronna er tiden for å innfri miljøkravene: La kantsonen forbli upløyd, eller så til med gras på erosjonsutsatt areal!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.03.2017

For deg som driver jordbruk på vassdragsnært areal, stilles det krav til vegetasjonssone langs alle vassdrag. I tillegg har noen sårbare vassdrag ekstra miljøkrav til tiltak mot avrenning. Med vegetasjonssone mener vi både den naturlige vegetasjonskledde kanten og den tilsådde vegetasjonssonen på jordbruksarealet.

Vilkår for tilskudd 

I følge forskrift om produksjonstilskudd kan det ikke gis tilskudd hvis det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan ikke jordarbeides.


Det vil si at hvis du skal kunne søke produksjonstilskudd, må du aldri jordarbeide nærmere enn to meter fra vann og vassdrag. Dette gjelder året rundt! I visse tilfeller kan det være nødvendig med en bredere sone, men to meter er et minimumskrav. Tidligere har dette vært et avkortingsgrunnlag, men nå er det altså et vilkår for  å få  areal og kulturlandskapstilskudd (AK-tilskudd). Ved brudd kan hele AK- tilskuddet avslås eller trekkes tilbake.

For å begrense avrenning kan du i tillegg til pålagte 2 meter mellom jordbruksareal og vann, søke Regionalt miljøtilskudd til et 6 meter bredt belte tilsådd med gras; «vegetasjonssone». I noen deler av Akershus er dette et miljøkrav som er pålagt i forskrift. Dette gjelder dersom du skal jordarbeide om høsten. Alternativ til tilsådd vegetasjonssone er et 20 meters belte med overvintring i stubb. Dette er ikke påkrevet dersom den naturlige vegetasjonen danner et belte på minst 8 meter fra bekkekanten.

Du kan få regionalt miljøtilskudd selv om du bare beitepusser vegetasjonssonen. For å få produksjonstilskudd på dette arealet må du høste graset og ha dyr eller selge gras som fôr. Dersom du får noen til å slå vegetasjonssonen for deg, så må du dokumentere både jobb og salg med regnskapsbilag.

Husk de regionale miljøkravene!

I de mest sårbare vassdragene hvor det er mye avrenning fra jordbruket har Fylkesmannen fastsatt miljøkrav. Miljøkravene gjelder for de mest utsatte arealene på gården. Dersom du er berørt av disse miljøkravene, kan det være aktuelt å så til med gras i våronna.

 

kart som viser arealer med regionale miljøkrav

 

I nedbørfeltet (se kart over) til Haldenvassdraget, Leiravassdraget, Bunnefjorden, Årungen og Gjersjøen vassdraget (PURA) og Morsa (Vansjø-Hobølvassdraget) gjelder følgende miljøkrav (se tabell):

 

Arealtype

Definisjon

Miljøkrav

Erosjonsutsatte

dråg/ vannveier

Arealer med erosjonsutsatte forsenkninger der det forekommer konsentrert overflateavrenning som gir tydelige erosjonsspor dersom arealet ikke har noen erosjonsbeskyttelse

Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.

Flomutsatt areal

Arealer som kan oversvømmes jevnlig. Dette må vurderes lokalt

Flomutsatte areal skal ikke jordarbeides om høsten.

Buffersone langs åpent vann (bekker, elver, innsjø, fjord)

Varig vegetasjon langs vassdrag (gras, busker eller trær) på minimum 6 meters bredde, eller areal i stubb på minimum 20 meters bredde.

Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal.

Annet særlig erosjonsutsatt areal*

Areal i erosjonsklasse 3 og 4*

Arealer med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4), skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn.

 

Les mer om Regionale miljøkrav