Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Miljøtiltak

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer


Publisert 20.12.2018

Regionalt miljøprogram for jordbruket i Oslo og Viken tar form

Hva er de største miljøutfordringene for jordbruket i vår region? Hvordan skal vi bidra til bedre vannmiljø? Hvordan kan vi ta vare på kulturlandskapet som særpreger Oslo og Viken på best mulig måte? Svarene finner du i Regionalt miljøprogram, som har vært på høring. Nå er innspillene sammenstilt, og vi sender i disse dager over miljøprogrammet for de neste fire årene til Landbruksdirektoratet.


Publisert 01.10.2018

Samling om miljøvirkemidler i jordbruket

Kommunenes landbruksforvaltning var forrige uke på samling om miljøvirkemidler i jordbruket. Se oppsummering og presentasjoner her!


Publisert 01.10.2018

Agros - nytt verktøy for miljøtilskudd i jordbruket

Agros skal forenkle og effektivisere søknadsbehandlingen og forvaltningen i landbruket. I 2019 vil  miljøvirkemidlene SMIL, Drenering og Utvalgte kulturlandskap innlemmes i Agros-systemet


Publisert 04.09.2018

Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken på høring

Her kan du lese nytt forslag til Regionalt miljøprogram (RMP) for Oslo og Viken fra 2019-2022. Høringsfrist er 16.oktober


Publisert 07.06.2018

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Avtalepartene er i jordbruksavtalen enige om å innføre tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel i alle fylker fra 2018. Ordningen vil inngå i regionale miljøprogram fra i år, 2018.


Publisert 16.04.2018

Studietur til Buskeruds utvalgte kulturlandskap

17. juni arrangerte Fylkesmannen studietur til Steinssletta for Oslos utvalgte kulturlandskap i landbruket, Sørkedalen med Bogstad gård.


Publisert 21.03.2018

Miljøtanker før våronna

Planlegg miljøtiltak nå, og legg grunnlaget for å begrense avrenning av jord og næringsstoffer fra jordbruksarealene i løpet av året


Publisert 17.01.2018

Utlysning - midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket

Skal du gjennomføre tiltak for å ivareta de tre utvalgte kulturlandskapene i Oslo og Akershus. Da kan du søke midler nå. Frist 15. februar.


Publisert 16.01.2018

Utvikling av nytt Regionalt miljøprogram 2019-2022

Fylkesmannen i Østfold, Buskerud og Oslo og Akershus er i gang med å utarbeide ett felles regionalt miljøprogram for hele regionen. Programmet skal være klart innen 15. november 2018.


Publisert 15.01.2018

Utlysning - midler til klima- og miljøtiltak i landbruket

Oslo og Akershus har i år 420 000 kroner som kan gå til ulike klima og miljøtiltak i landbruket i 2018.

Næringsorganisasjoner, kommuner, landbruksrådgiving og andre som bidrar til gjennomføring av klima- og miljøtiltak rettet mot bønder kan søke. 

Midlene skal gå til utredningsprosjekter og til informasjonstiltak på miljøområdet. I 2018 vil tiltak knyttet til styrking av en klimavennlig driftspraksis bli prioritert.

Søknadsfristen er den 15. februar hvert år. Les mere om ordningen ved å følge lenken til høyre.