Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer


Publisert 16.01.2018

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader 2018

Søknadsfrist for Oslo, Akershus og Østfold er 15. februar 2018.


Publisert 05.10.2017

Invitasjon til ammekuskole

Velkommen til kurs rettet mot nyetablerte ammekubesetninger hvor mange har liten erfaring og kompetanse på ammekuproduksjon


Publisert 17.02.2017

Sauer og eiere med toveiskommunikasjon

Overvåking av beitedyr på utmarksbeite har hatt et stort løft i Akershus de siste ti årene. Mange gårdbrukere har tatt sporingsutstyret i bruk, etter hvert som nytteverdien har økt og kvaliteten på tjenestene er blitt bedre.


Publisert 12.01.2017

Tilskudd til tiltak mot roviltskader

Ordningen omfatter forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i Oslo og Akershus. Dette er to ordninger med ulike søknadskjemaer og kriterier. Søknadsfrist: 15.februar.


Publisert 11.01.2017

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i beiteområder er 15. februar

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.


Publisert 02.08.2016

Rovdyrinformasjon til beitebrukere 2016

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i samarbeid med Statens naturoppsyn og Mattilsynet oppdatert brosjyren om beitedyr og rovdyr i 2016.


Publisert 28.06.2016

Vet du nok om lagring og bruk av hestegjødsel?

På samme måte som for all annen gjødsel er det krav om at hestegjødsel blir lagret og brukt på en slik måte at det ikke fører til forurensning eller fare for smitte.


Publisert 11.01.2016

Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader

Ordningen omfatter både forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT). Søknadsfrist er utvidet til 15. februar 2016 i Oslo, Akershus og Østfold.


Publisert 12.11.2015

Økt storfekjøttproduksjon i Oslo og Akershus uten at det går på bekostning av kornproduksjon

Det er hovedmålet for satsinga i Oslo og Akershus de 3 neste årene, for arbeidet som foregår i nært samarbeid med Hedmark.


Publisert 19.01.2015

Tilskudd til tiltak i beiteområder 2015

Fristen for å søke om tilskudd til tiltak i beiteområder er 15. februar.