Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunereformen

Norge har 356 kommuner. Fastsetting og endring av kommunegrenser blir regulert av inndelingsloven.

2020 var det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Statsforvalteren skal veilede kommuner, folkevalgte og private i spørsmål om inndelingsloven og prosessene ved grenseendring og grensefastsettelse.

Ved behov kan vi også hjelpe kommuner med å forhandle fram en avtale om økonomisk oppgjør ved grensejustering eller deling.

Vi kan også gjøre lovlighetskontroll med budsjettvedtak etter at utredning om sammenslåing eller deling er satt i gang. 

Vis mer

 


Publisert 22.08.2017

Starten på en ny kommune

Aurskog-Høland og Rømskog kommuner har vedtatt å slå seg sammen. Det første formelle møtet for å danne den nye kommunen holdes 22. august og blir en historisk begivenhet.


Publisert 21.08.2017

Starter utredningen av grensejusteringer i Akershus

Fylkesmannen har fått i oppgave å utrede justering av kommunegrenser. Ski, Oppegård, Ås, Nes og Sørum kommuner er nå invitert til et møte om prosessen videre.


Publisert 07.03.2017

Dette gjør Fylkesmannen videre i reformen

Fylkesmennene kaller inn til fellesmøter. Vi skal fortsatt legge til rette for kommuner som vurderer å slå seg sammen, og vi skal bistå ved grensejusteringer.


Publisert 28.09.2016

Foreslår ni kommuner i Oslo og Akershus

En sterk befolkningsvekst og behov for en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling tilsier at tallet på kommuner bør reduseres. Det fremgår av Fylkesmannens faglige tilrådning.


Publisert 19.09.2016

Vår tilrådning om framtidig kommunestruktur i Oslo og Akershus

Onsdag 28. september legger fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland fram vår faglige tilrådning om framtidig kommunestruktur i Oslo og Akershus.


Publisert 17.08.2016

Oversikt over kommunenes reform-vedtak

Fylkesmannen har i august oppsummert kommunereformvedtakene i Akershus og gjennomgått innsendte dokumenter som vi presenterer i en tabell. Tabellen er ikke uttømmende, men illustrerer hovedtrekkene slik Fylkesmannen leser dokumentene. 


Publisert 22.06.2016

Kommunereformen i Akershus – foreløpig oversikt

Halvparten av kommunene ønsker større kommuner.


Publisert 08.06.2016

Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur

Malen for hvordan Fylkesmannens rapport skal utformes er nå klar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet malen i dialog med fylkesmannsembetene. 


Publisert 13.04.2016

Ber om innspill og dokumentasjon – og gratulerer Aurskog-Høland

Kommunene har fått brev om hva det forventes at de leverer av dokumentasjon til Fylkesmannen. Fylkesgruppen tar sine siste diskusjoner om fremtidens hovedstadsregion om en måned. Og i dag ble første intensjonsavtale i Akershus signert. 


Publisert 17.03.2016

Innspurt i dialog om kommunereform

Aktivitetsnivået i arbeidet med kommunereformen er høyt landet rundt. Her i Akershus forberedes det for den siste innbyggerinvolveringen før beslutninger skal tas. Vi deler en liten statusoppdatering med dere før påske.