Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 10.05.2022

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


17.12.2018

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Tilskudd på kapittel 0621 post 63, Arbeids-og sosialdepartementet


08.11.2018

Rapport om kompetanseplanlegging - til nytte i kommunal planlegging

Kompetanseplanlegging handlar mindre om kartleggingsverktøy, men langt meir om ein organisasjonskultur eller ei gjennomgåande haldning på alle nivå i den kommunale helse- og omsorgstenesta.


15.10.2018

Oppfølging av introduksjonsdeltakere i fødselspermisjon

Informasjon fra IMDI


09.10.2018

Fagmøte for helsestasjon-, skolehelse- og jordmortjenesten

Velkommen til spennende fagmøte!


03.10.2018

Presentasjoner fra boligsosial konferanse for Akershus

Konferansen ble arrangert 24.- 26. september 2018 på DFDS 


01.10.2018

Fagdag om cannabis, rus og traumer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Oppegård kommune arrangerer vi denne fagdagen.


21.09.2018

Fagdag for kvalifiseringsprogrammet

Arbeidsinkludering for personer med innvandrerbakgrunn


18.09.2018

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Disse nasjonale faglige rådene omhandler lindrende behandling i livets sluttfase til personer over 18 år, uavhengig av diagnose. Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager og timer. De faglige rådene belyser også involvering av og støtte til pårørende i denne fasen.


18.09.2018

Nasjonale kvalitetsindikatorer

Helsemyndighetene ønsker at pasienter, pårørende og publikum skal få bedre kunnskap om kvaliteten på behandlingen i helsetjenesten.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel