Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Trenger du fri rettshjelp til å løse et juridisk problem i, eller utenfor domstolene?

Fritt rettsråd er juridisk rådgivning, og fri sakførsel er det man kan få innvilget dersom saken skal behandles av domstolene. Det er en advokat, eller en rettshjelper som bistår deg, dersom du får innvilget fri rettshjelp.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.08.2018

Fri rettshjelp etter rettshjelploven er en offentlig ordning. 

Vilkår for å få innvilget fri rettshjelp

Fri rettshjelp har som formål å gi juridisk bistand til personer som ikke har økonomiske forutsetninger til å ivareta et rettshjelpbehov av personlig og velferdsmessig betydning. Ordningen er subsidiær. Dette betyr at dersom du kan få bistand fra andre, f.eks via private forsikringer, eller det offentliges opplysnings- og veiledningsplikt så kan du ikke regne med å få innvilget fri rettshjelp. 

Rettshjelp er også betinget av at man ikke har inntekt og formue over visse fastsatte grenser. For enslige er dette 246 000 kr i bruttoårsinntekt og for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi er grensen for bruttoårsinntekt 369 000 kr. Formuesgrensen er kr 100 000. I noen saker kan det innvilges fri rettshjelp selv om inntekt - og formuesgrensen er overskredet. 

De fleste som har et juridisk problem vil nok mene at problemet er av stor personlig og velferdsmessig betydning.  Rettshjelploven inneholder imidlertid bestemmelser om i hvilke saker man kan få fri rettshjelp til. Dette gjelder særlig i saker om:

  • Klage på asyl
  • Noen barnevernssaker
  • Voldsofre i erstatningssak mot gjerningsmann
  • Tvangsekteskap
  • Barnefordeling, samvær og fast bosted
  • Ektefelleskifte
  • Oppsigelsessaker fra arbeid eller bolig
  • Personskadeerstatning
  • Klagesaker til NAV
  • Andre saker som har stor personlig og velferdsmessig betydning, og som kan ligne på sakene som er nevnt ovenfor

Fri rettshjelp i utlandet

Fritt rettsråd og fri sakførsel innvilges vanligvis kun i saker som skal behandles ved et norsk forvaltningsorgan eller domstol. Unntaksvis kan det innvilges fritt rettsråd til saker som blir behandlet i utlandet. Dette gjelder først og fremst saker som blir behandlet av Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen og saker om barnebortføring, www.barnebortføring.no. I andre saker kan det unntaksvis, og når særlige grunner taler for det bli innvilget fritt rettssråd. Dette gjelder bare dersom du ikke får bistand i det landet saken blir behandlet. Lovgiver har tenkt på ekstraordinære saker, som f.eks alvorlige straffesaker, og hvor tiltalte eller fornærmedes rettssikkerhet så og si er fraværende.

Hvem behandler søknaden?

Det er Fylkesmannen i det fylket du bor som behandler søknader om fritt rettsråd. Domstolene kan behandle de fleste søknadene om fri sakførsel. Dersom saken har tilknytning til utlandet skal du sende søknaden til Fylkesmannen i Oslo og Akershus c/o Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 Moss.

Søknaden må inneholde opplysninger om hva saken gjelder, og hva du trenger advokatbistand til. I tillegg må du legge ved dokumentasjon på inntekt og formue.

Egenerklæringsskjema, som du må fylle ut, finner du her: http://www.sivilrett.no/getfile.php/2460667.2254.pdaqaucqts/rettshjelp.doc 

Du kan også sende det inn elektronisk via hjemmesiden vår.

Dersom søknaden blir avslått, kan du klage på vårt vedtak. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. Vi går igjennom saken på nytt, og vurderer om vedtaket skal endres. Dersom vedtaket ikke blir endret sendes saken til Statens sivilrettsforvaltning som er vårt klageorgan. 

Egenandel

Rettshjelp er ikke helt gratis. Dersom du har en bruttoinntekt på mer enn 100 000 kr i året må du betale egenandel. Egenandelen i fritt rettsrådsaker er det samme som den offentlige salærsats, som i 2018 er 1020 kr. I forbindelse med en rettssak vil egenandel bli maks 8 ganger salærsatsen, altså 8160 kr.  

Andre rettshjelptilbud:

 

Kontaktpersoner