Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Informasjon om etterutdanning gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling - 2018

Den desentraliserte kompetanseutviklingen er omtalt i stortingsmeldingen «Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen», Meld.St.21 (2016-2017).

For 2018 gjelder ordningen kun for grunnskoler, og omfatter kommuner og friskoler

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.03.2018

De statlige midlene skal bygge opp under skoleeiernes ansvar for kvalitetsutvikling og skal stimulere til langsiktig samarbeid mellom skoleeiere og lærerutdanningsinstitusjonene.

Antall lærerårsverk i Oslo og Akershus ligger til grunn for beregningen av midlene som er til fordeling i vår region i 2018. For 2018 skal 39,7 mill. fordeles.

Ved melding om behov for midler til etterutdanning i den desentraliserte ordningen benyttes
 skjema som ligger i menyen til høyre.

Frist for innsending 1. juli 2018