Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klage på standpunktkarakterer

Informasjon om bruk av elektronisk skjema til innsending av klage på standpunktkarakter for skolene.

Fylkesmannen behandlet skoleåret 2016/2017 196 klager på standpunktkarakter. Det har vært en jevn nedgang på antall klager de siste årene, men antallet har stabilisert seg. Vi mener en hovedårsak til nedgangen skyldes skolenes fokus og arbeid med underveisvurderingen gjennom lang tid.

Behandlingen av klager på standpunktkarakter krever likevel store ressurser hos oss.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus laget et elektronisk skjema til bruk for å sende inn klager på standpunktkarakterer, slik at alle opplysninger og dokumenter kan sendes elektronisk. Vi opplevde ved fjorårets klagebehandling at bruken av et slikt verktøy gjør klagesaksbehandlingen mer effektiv for oss, vi håper den også vil være lettere for den enkelte skole. Elever og/eller foresatte som ønsker å klage leverer klagen til skolen, som igjen sender klagen videre til oss.

Utfylling av skjemaet
Vi ønsker at alle skoler som skal sende klager på standpunktkarakterer til klageinstansen bruker det elektroniske skjemaet.

Skjemaet er ment for klage på standpunktkarakter i fag, orden og adferd. Det skal fylles ut ett skjema for hver klage. Alle feltene merket med * må fylles ut. Dette vil sikre at saksbehandlingen ikke forsinkes ved at klageinstansen må etterspørre manglende dokumentasjon.

Skjemaet er utviklet med automatisk oppslag i enhetsregisteret, navn på skole og adresse blir automatisk utfylt når innsenderen fyller inn organisasjonsnummeret. Innsendere av skjema logger seg på ID-porten. Ved behov for informasjon om ID-porten finner du det her: http://eid.difi.no/nb. Det vil det være mulig å mellomlagre/ hente opp klager som ikke er ferdig utfylt, samt få en oversikt over hvem det er sendt inn klager for, fra den enkelte skoleleder. Det blir sendt ut automatisk kvittering til innsender når skjemaet er sendt inn.

Skjemaet inneholder henvisninger til aktuelle lovbestemmelser og veiledninger til selve utfyllingen. Spørsmål om eventuelle tekniske problemer ved utfyllingen kan rettes til skjema@fylkesmannen.no.

Tilgang til det elektroniske skjemaet
Tilgangen til skjemaet finnes på våre nettsider, www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/ («Barnehage og opplæring» → «Grunnskole og videregående opplæring» → «Vurdering – Klage på standpunktkarakter»), eller her: Klage på standpunkt.

I etterkant av at klagebehandlingen
Resultatet av klagebehandlingen var i fjor at ca. halvparten av klagere fikk opphevet standpunktkarakteren fordi klageinstansen var i tvil om gjeldende regler var fulgt. Det betyr at klagesaken ble sendt tilbake til skolen. Rektor og faglærer skal da gjøre en ny vurdering og rektor skal sette endelig standpunktkarakter, jf. forskrift til opplæringsloven § 5-12. I vedtakene våre der standpunktkarakteren blir opphevet, opplyser vi at rektor skal sende endelig karakter og begrunnelse til klager med kopi til Fylkesmannen. Endelig karakter med begrunnelse skal sendes inn på samme måte som tidligere uten bruk av et elektronisk skjema.

Fylkesmannen vil understreke viktigheten av at skoleeier følger opp resultatet av klagebehandlingen lokalt. Vi sender derfor kopi av alle vedtakene våre som gjelder klage på standpunktkarakter også til skoleeier. Fylkesmannen forutsetter at kommunen som skoleeier følger opp gjeldende regelverk for fastsettingen av standpunktkarakterer, jf. opplæringsloven  §13-10, første ledd.

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger om bruken av skjemaet for eventuelt å kunne gjøre forbedringer.