Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Varsel om pålegg om nedlegging av driften ved korttidsavdelingen ved MK

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har 25.8.2014 sendt varsel om pålegg om nedlegging av driften ved korttidsavdelingen ved Stiftelsen Motivasjonskollektivet. Bakgrunnen for varselet er at Fylkesmannen finner forholdene ved avdelingen uforsvarlige, og at den drives på en slik måte at det kan ha skadelige følger for de ungdommene som oppholder seg der, jf. barnevernloven § 5-7.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.08.2014

 


Oppdatering 02.10.2014
Vedrørende varsel om pålegg om nedlegging av driften ved korttidsavdelingen ved Motivasjonskollektivet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fortsatt saken under behandling. Beslutningen vil foreligge innen kort tid.


Fylkesmannen har fulgt Motivasjonskollektivet med særlig oppmerksomhet siden høsten 2012. Bakgrunnen for dette var i hovedsak opplysninger som kom frem i samtaler med ungdommene og avdelingens bruk av tvang. Institusjonen fikk derfor pålegg om å rette flere sviktområder ved korttidsavdelingen.

Fylkesmannen fulgte beboerne og institusjonen tett opp i 2013, og vi vurderte at avdelingen var inne i en god prosess, med en positiv utvikling. Dette ble bekreftet gjennom samtaler med de plasserte ungdommene og med ledelsen. Etter tilsynsbesøk i september 2013 ble forholdene vurdert som tilfredsstillende, og pålegget fra høsten 2012 kunne derfor oppheves.

Fylkesmannen har også i 2014 gjennom samtaler med ungdommene, tilsynsbesøk og kontroll av tvangsprotokoller fulgt utviklingen ved korttidsavdelingen tett. I juni 2014 gjennomførte Fylkesmannen et uanmeldt tilsynsbesøk ved avdelingen. Tilsynet avdekket igjen svikt på flere av de samme områdene som utløste pålegget om retting høsten 2012. Etter Fylkesmannens syn har de tiltakene som ble iverksatt for å etterkomme det tidligere pålegget, ikke gitt nødvendige og varige endringer på avdelingen. 

Fylkesmannens bekymring er først og fremst knyttet til følgende forhold:

  • bruk av tvang
  • beboernes opplevelse av hvordan det er å være ved avdelingen
  • manglende internkontroll ved institusjonen

Når det gjelder tvangsbruken ved avdelingen, er denne hovedsakelig knyttet til begrensninger av beboernes bevegelsesfrihet og inndragelse av mobiltelefoner og andre kommunikasjonsmidler. Det handler i liten grad om bruk av fysisk tvang.

Ved siste tilsynsbesøk, i juni 2014, fortalte flere beboere at de opplever at personalet er omsorgsfulle, men også at de praktiserer rigide og uforståelige regler. Beboerne beskrev også situasjoner hvor de opplevde nedlatende tiltale og latterliggjøring.

Etter Fylkesmannens syn viser de forholdene som er beskrevet, manglende kunnskap i avdelingen om Forskrift om rettigheter og bruk tvang i barneverninstitusjoner, samt manglende styring og kontroll fra ledelsens side. Denne mangelen på kompetanse og svikt i styringen gjør at Fylkesmannen vurderer at utøvelsen av tvang ved institusjonen ikke er i tråd med regelverket. Institusjonen har fått muligheter over tid til å rette sviktområdene. Endringene vi så har dessverre ikke vist seg å være av varig karakter, og praksis vurderes igjen å være uforsvarlig.

Fylkesmannen har på bakgrunn av det ovennevnte sendt et varsel om pålegg om stengning av korttidsavdelingen ved Motivasjonskollektivet. I henhold til Forskrift om tilsyn med barn og barneverninstitusjoner for omsorg og behandling § 12 annet ledd, jf. barnevernloven § 5-7, er institusjonen gitt en frist til 1.10.2014 for å rette forholdene.

I høyre meny ligger koblinger til to tidligere aktuelle artikler.