Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barnevern - årsmelding 2015

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.02.2016

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunene og er således en rettssikkerhetsinstans innenfor barnevernet. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak om frivillige hjelpetiltak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker eller at barneverntjenesten avslutter hjelpetiltak overfor familien.

Fylkesmannen fører i tillegg tilsyn med at barn og unge på barneverninstitusjonene og omsorgssentre for mindreårige asylsøkere under 15 år får forsvarlig omsorg og god behandling. I tillegg føres det tilsyn med sentre for foreldre og barn.

Ifølge forskrift om tilsyn med barneverninstitusjoner skal Fylkesmannen ved utgangen av året utarbeide en årsrapport om tilsynsvirksomheten, jf. § 14. Årsrapporten om institusjonene inngår i foreliggende årsmelding, som er en samlet framstilling av Fylkesmannens tilsyn og klagebehandling.

I 2015 har, som i 2014, vært et ekstraordinært år for barnevernet i Oslo og Akershus. I 2014 hadde vi flere, svært alvorlige tilsynssaker i kommunene og barneverninstitusjonene, noe som har krevd ekstraordinær innsats og oppfølging fra vår side også gjennom hele 2015.

I tillegg har flyktningsituasjonen i landet høsten 2015 medført en stor økning i vår oppgaveportefølje, ved en dramatisk økning i antall omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Før sommeren 2015 hadde vi ett omsorgssenter, Bærum omsorgssenter. Ved utgangen av 2015 var det etablert 24 omsorgssentre, hvorav 16 med barn. Det er forventet innflytting av barn i løpet av 2016 på de øvrige omsorgssentrene.

Fylkesmannen fikk ikke flere ressurser for gjennomføringen av økningen i lovpålagte oppgaver, og måtte derfor foreta en streng omprioritering av ressursbruken. Dette innebærer en lavere oppfyllelsesprosent når det gjelder gjennomførte lovpålagte tilsynsbesøk. I 2015 fikk vi en måloppnåelse på 78,9 % av gjennomførte lovpålagte tilsynsbesøk, når både barneverninstitusjonene og omsorgssentrene er talt med.

Dokumenter