Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Barn og foreldre

Alle barn har rett på en trygg og god barndom og oppvekst. Familien er barnas viktigste kilde til læring, omsorg, trygghet og tillit. Samtidig har vi flere lover som sikrer at det offentlige også kan bidra til beste for barna. I det daglige er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også flere statlige myndigheter har oppgaver knyttet til forholdet mellom barn og foreldre.


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


17.12.2018

Kontaktmøte barnevern

Kontaktmøte med barneverntjenestene i Oslo og Akershus


08.10.2018

Samling om rapportering av BASIL - årsmelding for barnehager 2018

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til en halvdags samling om innrapportering av årsmelding for barnehager 2018. Det inviteres en person fra hver bydel i Oslo og kommune i Akershus.


14.09.2018

Stimuleringsmidler til gjennomføring av utviklingsprosjekter for barneverntjenester i kommunale læringsnettverk

Skjema for søknad om stimuleringsmidler.


31.08.2018

Invitasjon - bli bedre til å anvende barnekonvensjonen!

Fylkesmannen inviterer ansatte i kommuner og bydeler til seminar om barnekonvensjonen.


25.07.2018

Nye endringer i barnevernloven fra 1. juli

Barnevernloven er endret for å bedre rettssikkerheten til barn og foreldre. Barnevernloven gir barn rett til tjenester, medvirkning er styrket og kjærlighet er tatt inn i lovteksten. 


15.05.2018

Barnevernkonferansen 2018 for barnevernet i Oslo og Akershus

Årets barnevernkonferanse ble avholdt på Klækken hotell 3. og 4.mai. Tema for konferansen var vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.


04.05.2018

Samarbeid på tvers for utsatte barn og unge

Fem etater har i dag signert en avtale om å samarbeide for å forebygge at ungdom og unge voksne faller ut av skole, arbeidsliv og samfunnsliv.


19.04.2018

Årsmelding 2017 - barnevern

Årsmelding 2017 er en samlet framstilling over Fylkesmannens totale oppgaveportefølje på barnevernområdet.         


10.04.2018

Om barneverntjenestens akuttarbeid

Med tildelingsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for 2017 fikk Fylkesmannen i oppdrag å ha en råd og pådriverfunksjon ovenfor kommunene i deres innsats for god kvalitet i akuttarbeidet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus valgte å løse oppdraget ved å gjennomføre dialogmøter med utvalgte barneverntjenester.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel