Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Må se boligbygging i et større perspektiv

Aurskog-Hølands forslag til kommuneplan gir vekst på feil sted, og er ikke i tråd med de hensyn Fylkesmannen er satt til å ivareta.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 12.10.2018

Aurskog-Høland kommune har sendt på høring en kommuneplan hvor de velger å se bort fra prinsipper gitt i regional plan for areal og transport. Planen blir dermed møtt med innsigelser fra våre fagavdelinger, Statens vegvesen og fylkeskommunen.

Et større perspektiv på boligbyggingen

Kommunen ønsker å bygge boliger på steder der man må kjøre bil for å bo. Men utslipp i Aurskog-Høland, blir ikke i Aurskog-Høland. Klimagassutslipp er en internasjonal utfordring som tas tak i både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er et nasjonalt mål å planlegge slik at flere kan gå, sykle og kjøre kollektivt.

Hvor boliger plasseres har mye å si for transportbehovet og valg av transportmiddel. Kommunene har et viktig ansvar i denne sammenheng og må ta nødvendige grep for å unngå bilbasert boligutvikling, selv om det innebærer en endring av tidligere arealpolitikk.

Hvem bestemmer hva?

 For Oslo og Akershus er det laget en regional plan som skal sikre en planlegging i tråd med disse nasjonale målsettingene. Et pålegg om å utarbeide en regional plan i tråd med nasjonale føringer ble gitt av Stortinget i 2008 og vedtatt av fylkes- og bystyrepolitikerne i Akershus og Oslo i 2015, se egen faktaboks.

For å sikre vekst på riktig sted har fylkespolitikerne i den regionale planen pekt på hvilke tettsteder som skal ta imot det meste av bolig- og arbeidsplassveksten fremover. I Aurskog-Høland er det Bjørkelangen som skal ha 80 prosent av veksten. Kommunen ønsker å spre veksten. 

Det er Fylkesmannens oppgave å påpeke at dette ikke er i tråd med nasjonale og regionale føringer, og vi har derfor fremmet innsigelser til flere boligområder. Statens vegvesen og fylkeskommunen har fremmet innsigelser med samme begrunnelser. Vi har også fremmet innsigelser til at matjord ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Presisert i forventningsbrevet

Vi forstår at omfanget av innsigelser og merknader kan virke overveldende for kommunen – men det må også være forventet. Vi har i vårt årlige forventningsbrev til kommunene spesielt trukket frem klimautfordringene og påpekt at vi kommer til å følge opp den regionale planen innenfor våre fagområder.

Nasjonale og regionale føringer skal være forpliktende for kommunenes planlegging. Kommunene kan ikke se bort fra disse føringene når de lager kommuneplaner.

Kontaktpersoner

Om den regionale planen for areal og transport

Stortinget påla i 2008 Oslo kommune og Akershus fylkeskommune å lage en regional plan for areal og transport. Fra forordet i den vedtatte planen: 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er en felles strategisk plattform for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus, staten og andre aktører for hvordan areal og transport kan samordnes bedre i regionen. Planen er resultat av en bred politisk og faglig prosess. Prosessen har vist at veksten kan bli en mulighet for å nå målene om en mer konkurransedyktig og bærekraftig region, dersom stat, fylker og kommuner endrer kurs og samordner sin areal- og transportpolitikk i tråd med planen. Planen legger opp til et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange.

Les mer på Akershus fylkeskommune

Les Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus