Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Veiledere og nettsteder

Her finner du flere veiledere, retningslinjer og nettsteder som er relevante i et samfunnsikkerhetsperspektiv

Informasjonsberedskap og varsling:

Risiko- og sårbarhetsanalyser:

Flom og skred

  •  Nve har det overordnede ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flomskader og skredulykker.
  • Varsom.no - NVEs varslingstjeneste for flom og jordskredfare

Atomberedskap: