Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Krisehåndtering og samordning

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Statsforvalteren kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Statsforvalteren samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Statsforvalteren og de berørte etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum.

Fylkesberedskapsråd i alle fylker

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være Statsforvalterens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Statsforvalteren myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis kommunikasjonen med regjeringen blir brutt.

Vis mer


11.05.2018

Rødt flomfarenivå for deler av Oppland

NVE har i formiddag sendt ut varsel om flomfare, rødt nivå for deler av Oppland. Betydningen av et slik varselnivå omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på begyggelse og infrastruktur.  Fylkesmannen har kalt inn deler av fylkesberedskapsrådet til møte i dag, 11. mai kl. 13.00


10.04.2018

Flomrapport: Kommunene forberedt, men færre mannskaper

Fylkesmannen har kartlagt Opplandskommunenes flomforberedelser – og er fornøyd med kommunenes forberedelser. Fylket hadde storflom i 1995, og også flommer i 2011, 2013 og 2014. Disse har kommunene lært av.


21.03.2018

Ny vårflomanalyse fra NVE

NVEs analyser viser at Sør-Norge har størst sannsynlighet for stor vårflom i år. Dette gjelder både for store vassdrag som drenerer fjellområdene og lavtliggende områder på sør- og Østlandet.


01.04.2014

Politiets registreringsskjema for EPS

Politiet har ansvaret for registrering av evakuerte og pårørende på EPS (evakuerte og pårørendesenter). I enkelte situasjoner trenger politiet hjelp til dette av kommunen. Dersom kommunen får en slik forespørsel av politiet er det viktig at man bruker samme registreringsskjema. 


27.05.2013

Flommen 2013

Dette er en samleside for våre nyhetsartikler og annet om flommen. Du vil også kunne lese medieomtaler fra diverse aviser!