Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klarering

Sikkerhetsloven og dens forskrifter angir minimumskravene for beskyttelse av informasjon og objekter av betydning for rikets eller alliertes sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser. Regelverket fastsetter forebyggende tiltak mot forberedelse til, forsøk på og gjennomføring av spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger.

Loven gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermingsverdig informasjon eller objekt. I tillegg gjelder loven for leverandører til forvaltningsorganer når leverandøren kan få tilgang til skjermingsverdig informasjon eller objekt.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Klareringsmyndighet

Ferdig utfylte klareringsskjema sendes til den sentrale sikkerhetsklareringsmyndigheten i sivil sektor - Sivil klareringsmyndighet, c/o Justis- og beredskasdepartementet, Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo.

Utfylt personopplysningsskjema sendes i dobbel konvolutt der innerkonvolutten er merket med personkontroll.

Anmodning om klarering for rådmenn skal fortsatt sendes til Fylkesmannen i Oppland.