Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gode eksempler

Her vil vi legge ut gode eksempler fra kommunene som flere kan bruke.


11.04.2018

Atomhendelse: Forslag til innhold i beredskapsplan

Radioaktiv forurensning eller stråling kan gi helseskader. Kommunen må ha planer for håndtering og informasjon til befolkningen dersom en slik hendelse skjer


11.04.2018

Mal for plan for helse- og sosial beredskap

Fylkesmannen har i løpet av de to siste årene sett på helse- og sosial beredskapsplanene og smittevernplanene for 11 av 26 kommuner. Vi har sett at det er flere kommuner som mangler plan for helse- og sosial beredskap eller at planene er mangelfulle. Her kommer derfor noen gode eksempler på slike planer


17.11.2017

Krisehåndtering - oversiktstavle

Denne malen kan brukes for raskt å få oversikt over hva som har skjedd og hva som må gjøres. 


08.05.2017

Beredskapsråd - sammensetning og oppgaver

Beredskapsråd er et forum der alle som jobber med beredskap kan møtes for gjensidig orientering om beredskapsarbeid. 


08.05.2017

Eksempel på kommune ROS

Dette eksemplet fra Øystre Slidre er bygd opp for å møte  kravene i forskrift om beredskapsplikt § 2 a - f.  Kommunen har gitt tillatelse til at eksempelet kan brukes som mal.


28.04.2017

Kommunelegen sine oppgaver i en kriseledelse

Flere kommuner beskriver i sin beredskapsplan oppgavene til de som sitter i kriseledelsen. Dette er en god ide fordi alle da er kjent med hverandre sin rolle i en krise. Her er et eksempel på kommunelegen sine oppgaver

 


27.04.2017

Arbeidsoppgaver til beredskapskoordinator

Ringebu kommune har laget en funksjonsbeskrivelse for beredskapskoordinator. Vi har fått lov til å dele denne. Den kan brukes som den er eller dere kan gjøre deres egne tilpasninger.