Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Plan- og bygningsrett

Det er kommunene som har ansvar for arealplanlegging og gir byggetillatelser innenfor kommunegrensene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er øverste plan- og bygnings­myndighet. Statsforvalteren er klageinstans i byggesaker og saker som gjelder reguleringsplaner.  

Klage på byggesaker og reguleringsplaner

Som klageinstans skal Statsforvalteren bidra til å sikre at bygningspolitiske mål i lover, forskrifter og arealplaner ivaretas på best mulig måte. Statsforvalteren skal likevel også legge vekt på det kommunale selvstyret.

Hvem kan klage?

Tiltakshaver, naboer og andre klageberettigede kan klage på kommunens vedtak i bygge- og reguleringssaker. Klagen skal sendes til kommunen. Dersom kommunen ikke endrer vedtaket sitt, sender de saken videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Saksbehandlingstid

Statsforvalteren skal prioritere saker der en klage fører til utsatt iverksetting av et vedtak. Disse sakene skal behandles innen 6 uker. I andre tilfeller skal Statsforvalteren prioritere sakene etter hvor viktige de er for den enkelte og samfunnet. Saksbehandlingstiden skal ikke være på mer enn 3 måneder. 

Vis mer


01.12.2016

Klimatilpasning og hytteutvikling viktige tema i Gudbrandsdalen

Politikere og planleggere var samlet på Otta 17. november for å se nærmere på utfordringer og muligheter i planleggingen etter plan- og bygningsloven. Dette var fjerde og siste regionale plansamling i regi av Fylkesmannen og fylkeskommunen.


31.05.2016

Formaliserer samarbeid om plan

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune har nå formalisert samarbeidet om planarbeid i fylket gjennom en egen avtale. Mye av kommunenes utvikling reguleres gjennom planarbeid, og i fjor uttalte Fylkesmannen seg til mer enn 400 planer.


04.02.2016

Ny PlanOppland

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune lanserer ny PlanOppland. Nettstedet er revidert i samarbeid med regionale myndigheter og KS, og publiseres nå med nytt innhold og oppbygging.


14.08.2015

Viktig plan for Ringebus framtid

Kommunale planer har et langt tidsperspektiv, og Ringebu har lagt ned et omfattende og viktig arbeid i å revidere planverket sitt, skriver Fylkesmannen i et brev til kommunen. Den gamle arealdelen og sju kommunedelplaner er gjennomgått og oppdatert i forslag til ny arealdel for perioden 2015 - 2027.


14.08.2015

Ros og dialoginvitasjon til Gran

Fylkesmannen roser Gran kommune for hvordan kommunen foreslår å bruk av arealene i kommunen i perioden 2015 - 2027  (kommuneplanens arealdel), men peker også på punkter der nasjonale og viktige regionale hensyn ikke er ivaretatt i sitt høringssvar. Fylkesmannen ber kommunen ta kontakt for å finne løsninger lokalt på disse punktene.


02.10.2014

Fylkesmannen har gjeve høyringsfråsegn i samband med endringar i oreigningslova

Fylkesmannen støtter lovendringsforslaga som inneber at endeleg vedtak om førehandsundersøkingar blir gjort til eit særleg tvangsgrunnlag.


21.01.2014

Kommunalt gebyr ved behandling av vegplaner

Fylkesmannen har fått spørsmål om kommunalt gebyr ved behandling av reguleringsplaner utarbeid av Statens vegvesen.


08.01.2014

Fylkesmannen ber Lunner om å behandle reguleringsplan for Kjevlingen skytebane på nytt

Fylkesmannen mener at kombinasjonen av formålene skytebane og jordbruksdrift er motstridende, og ikke vil fungere sammen på en forsvarlig måte.


Andelshavere tilknyttet Fluberg vannverk må koble seg til kommunal vannledning


06.11.2012

Ulovlig hytte i Heidal må rives

Kommunen krevde opphør av ulovlig bruk og riving av ei hytte på Høgsetrene i Sel. Fylkesmannen har behandlet klagen fra hytteeieren og har sluttet seg til kommunens vedtak.