Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Enighet om ny E6-trase

Fylkesmannen meklet partene til enighet om et forslag til ny E6-trase forbi Lillehammer på 10 timer langt møte mandag (18.06.18). Lillehammer formannskap har dermed et konkret forslag når de skal behandle kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby tirsdag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.06.2018

Dermed blir det kommunestyret i Lillehammer som tar endelig avgjørelse for hvilken trase som Nye Veger skal bygge ut. Reguleringsplanarbeidet vil kunne starte allerede til høsten for strekningen fra Storhove til Ensby, og for strekningen Biri - Storhove neste vår eller høst. Ny veg fra Moelv i sør til Ensby (Øyer) i nord vil kunne stå ferdig i 2025. Hvis det ikke hadde blitt en lokal løsning, ville saken havnet til avgjørelse i Kommunaldepartementet, og saken kunne ha trukket ut i tid.

Innsigelser før langt meklingsmøte
Med nesten 30 personer rundt bordet, etter 10 timers diskusjoner i plenum og i grupper, iberegnet både lunsj og pizzapause og filing på ord og vendinger, kunne fylkesmann Sigurd Tremoen, denne gang i rollen som meklingsmann, heve møtet klokka 20.00.

Før meklingsmøtet var det uenighet mellom Lillehammer kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen på flere punkter. To av aktørene som tidligere har fremmet innsigelse til planforslaget, NVE og Oppland fylkeskommune, hadde frafalt sine innsigelser ved oppstart av møtet.

Slik vil E6-traseen gå
Dermed vil den nye E6en sørfra legges i tunnel fram til Fåberg. Adkomsten til Lillehammer sentrum sørfra vil skje i etter dagens trase, og det skal gjennomføres flere såkalte kompenserende tiltak. Det gjelder støyskjerming både for boligområder og friområder, redusert fart, gang- og sykkelveger og et sammenhengende sykkelvegnett langs strekningen, og spesielle tiltak på Vingnes.

Vegen vil komme ut igjen i ved Lågendeltaet, som har internasjonale miljøkvaliteter. Dette krever helt spesielle tiltak, blant annet en lav bru. Det forutsettes også at høyspentledningen på stedet legges som kabel og ikke luftspenn. Dette er forhold som skal behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.

På Fåberg blir det ikke lang tunnel, men det skal blir avbøtende tiltak på en strekning på om lag 250 meter. Dermed skal ikke vegen oppleves så dominerende visuelt, og dessuten vil opplevd og reell støy dempes.

Viktig samfunnsprosjekt for byen og andre
Fylkesmann Sigurd Tremoen er fornøyd med at aktørene kom til enighet: -Dette er mer enn et vegprosjekt, det er et samfunnsprosjekt som er viktig for Lillehammer, for Gudbrandsdalen og for hele Innlandet. Dette er mer enn asfalt. Det er utvikling av en hel by, som handler om utvikling av bomiljøer og av naturmiljøer, om vern av landbruksarealer og viktige miljøinteresser.

Dette er en stor sak der alt henger sammen med alt. Jeg er glad for at vi har kommet fram til en god totalløsning, sier Tremoen.