Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Løsningsorienterte parter på meklingsmøte hos Fylkesmannen

Kommuneplanens arealdel for Lunner ble vedtatt i fjor, med unntak av to områder hvor Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen hadde innsigelse. Meklingsmøte ble holdt hos Fylkesmannen 20. august. Partene viste stor vilje til å finne løsninger og mekling førte til slutt fram for begge områder.

Resultatet innebærer at en del av boligområde 2D ved Grua kan bygges ut mot at kulturminnene i området sikres bedre, og boligområde 6 og 49 ved Lunner bygges ut med færre boenheter.

Kommuneplan for Lunner ble vedtatt i fjor. To boligområder ble unntatt fra vedtaket fordi det var knyttet innsigelse til områdene. Oppland fylkeskommune hadde innsigelse til boligområde 2D ved Grua av hensyn til nasjonale kulturminneverdier knyttet til bergverksdriften i området. Statens vegvesen hadde innsigelse til et område benevnt 6 og 49 ved Lunner ut fra nasjonale føringer om å unngå spredt utbygging som bidrar unødig til økt biltransport og klimagassutslipp.

Etter anmodning fra Lunner kommune ble det gjennomført mekling hos Fylkesmannen 20. august. Assisterende fylkesmann viste til revidert innsigelsesrundskriv fra departementet, der det oppfordres til å løse plansaker lokalt. Partene hadde forberedt seg godt, og viste stor vilje til å finne løsninger selv om avstanden mellom dem var stor i starten. Etter et langt møte førte mekling fram for begge innsigelsene.

For område 2D ble det enighet om å legge inn grøntområder, hensynssoner og bestemmelser som sikrer kulturminnene bedre, samtidig som fylkeskommunen godtok mer boligbygging i området enn i tidligere løsningsforslag. For områdene 6 og 49 ble det til slutt enighet mellom vegvesenet og kommunen om en ramme for utbygging på 30 boenheter, som innebærer nær en halvering av antall boenheter i forhold til planforslaget ved andre gangs høring. Detaljer blir avklart etter møtet og nedfelles i meklingsreferatet.