Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer


09.11.2018

Fylkesmannen vil ha flere boliger

Fylkesmannen mener det må bygges minimum 350 boenheter på Hagejordet i Søre Ål i Lillehammer.


04.10.2018

Mener villreinhensyn må gå foran hyttebygging

Fylkesmannen sender kommuneplan for Ringebu til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Både fylkeskommunen og Fylkesmannen har innsigelser til planer om ny hyttebygging nær villreinens leveområde, blant annet på Måsåplassen, Skotten og Venabygdsfjellet.


24.01.2018

Ønskjer meir dialog om Nord-Fron sin arealdel

I vår fråsegn til kommuneplanen peikar vi på at kommunen har gjennomført ein grundig og omfattande planprosess. Særleg er det positivt at føringar i regional plan for Rondane – Sølnkletten er følgd opp på ein god måte. Vi meiner at kommuneplanen ikkje treff like godt når det gjeld oppfølging av gode målsettingar på areal- og transport området, og spesielt sentrumsutvikling på Vinstra.


18.01.2018

Mekling om reguleringsplan for Hjerkinnhus i Dovre kommune førte fram

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune hadde innsigelser til planen fordi den ikke var i tråd med nylig vedtatt regional plan for Dovrefjell og kommunens egne planer. I meklingsmøtet onsdag 17. januar viste partene stor vilje til å finne løsninger og meklingen førte til enighet mellom partene


04.01.2018

Fast ordning med samordning av statlige innsigelser

Fylkesmannen i Oppland har siden 2015 samordnet innsigelser fra alle statlige etater. Fra nyttår er ordningen gjort permanent.


20.12.2017

Statlig enighet om E6-trasé forbi Lillehammer

Fylkesmannen og de andre statlige etatene er nå enige om en sammenhengende E6-trasé forbi Lillehammer.


31.10.2017

Bra med fortetting, men kvalitet i byutviklingen må ivaretas

Fylkesmannen ser positivt på at det legges opp til fortetting med sentrumsnære studentboliger i Røverdalen på Gjøvik, men har innsigelse til reguleringsplanen inntil hensynet til gående og syklende er sikret på en bedre måte.  


13.10.2017

Fylkesmannen har innsigelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer

Innsigelsen er begrunnet i  mangelfulle utredninger, krav til helhetlig forbindelse til sentrum og konsekvenser for handelsbalanse til sentrum. Fylkesmannen ser  positivt på at planforslaget tilrettelegger for transformasjon og fortetting nært kollektivknutepunkt og hovedvegsystem, men savner mer presise utredninger og innarbeiding av bestemmelser om kvalitet i byutvikling.


15.09.2017

Anbefaler E6 på vestsida

Fylkesmannen anbefaler å gå videre med vestsidealternativet for nye E6 forbi Lillehammer, forutsatt gode avbøtende tiltak.


11.09.2017

Statlig enighet om E6-trasé i Ringebu

Fylkesmannen vurderer at innsigelsene for ny E6 på strekningen Fåvang kirke - Elstad i Ringebu fra de statlige etatene nå både er samkjørt og lar seg løse. Dermed foreligger det et sammenhengende traséalternativ fra staten. Men denne traseen er altså ikke den Ringebu ønsker.