Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannen foreslår vern av tre skogområder

Fylkesmannen har oversendt sin tilråding om vern av tre skogområder til Miljødirektoratet. Dette gjelder Dørdalen i Gausdal, Nørdstebøberget i Nordre Land og Etnedal og Øytjernet i Gjøvik og Søndre Land kommuner.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 05.09.2016

Verneforslagene kommer inn under ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern betyr at verneforslagene er utarbeidet i samråd med skogeierne og deres organisasjoner etter at skogeierne har tilbudt områdene for vern. Verneforslagene har vært på høring i perioden 20. mai til 5. august 2016.

Alle områdene er foreslått vernet som naturreservater med hjemmel i naturmangfoldloven. Dette innebærer et strengt vern med forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Forslag til vern av Dørdalen omfatter et areal på ca. 2720 dekar, mens Nørdstebøberget har et areal på ca. 3170 dekar. Øytjernet gjelder en utvidelse av et eksisterende naturreservat. Utvidelsen har et areal på ca. 2180 dekar. I sum utgjør dette ca. 8070 dekar nytt verneareal. Av dette er ca. 6900 dekar produktiv skog. Etter utvidelsen vil Øytjernet naturreservat ha et totalareal på ca. 3530 dekar. 

Formålet med verneforslagene er i hovedsak å bevare områder bestående av en stor andel eldre skog med tilhørende biologisk mangfold i form av arter, naturtyper og økosystemer.

På bakgrunn av Fylkesmannen sin tilråding vil Miljødirektorratet sende saken videre til Klima- og miljødepartementet. Endelig vedtak blir fattet av Kongen i statsråd (regjeringen). Dette vil kunne skje innen utgangen av året.

Formålet med vern av skog er generelt å sikre et representativt utsnitt av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur.

Dørdalen er en bekkekløft med gammel og artsrik skog med rike vegetasjonstyper som har stor verdi for bevaring av biologisk mangfold. Særlig er forekomsten av bergveggsmiljøer og en sjelden lavflora interessant. Dørdalen er en god representant for bekkekløftene som Gudbrandsdalen er så kjent for med bl.a. forekomster av de såkalte «huldreplantene». Dette har Oppland et særlig nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ta vare på.

Nørdstebøberget er et relativt stort og sammenhengende gammelskogområde med et meget rikt og variert artsmangfold, og der en stor andel er rik låglandsskog. Området har flere sjeldne og sårbare natur- og skogtyper. Stedvis er det svært kalkrikt med innslag av flere svært kalkkrevende arter. Området har mye død ved som er viktig for spesielle sopper (kjuker).

Øytjernet er et relativt variert skogområde med betydelige innslag av gammel naturskog og med rike forekomster av den sjeldne og sårbare lavarten huldrestry. Området er en god representant for de fuktige, gamle granskogene i søndre del av Oppland med rike og interessante forekomster av ulike lavarter, de såkalte «huldrestryskogene» eller «tåkeskogene». Huldrestry er en internasjonal ansvarsart for Oppland og Norge. Øytjernet ligger i kjerneområdet for denne skogtypen i fylket.

Storting og Regjering har lagt opp til en styrking av skogvernet. I det videre arbeidet skal det legges opp til en aktiv medvirkning fra skogeiernes organisasjoner for å finne fram til områder som kan være aktuelle for vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Private grunneiere, Mjøsen Skog SA og Viken Skog SA har derfor arbeidet fram tilbud om frivillig vern som danner grunnlaget for Fylkesmannen sin tilråding.