Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Vassdragsreguleringer i Oppland

Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" utarbeidet i 2009 en oversikt over vassdragsreguleringer i fylket med beskrivelser av hjemler og pålegg knyttet til fisk (utsetting, minstevannføring, fisketrapper, terskler, fond, etc.), samt utførte fiskeribiologiske undersøkelser. Denne rapporten finner du ved å klikke her.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 07.11.2012

Ved å klikke i kartet nedenfor får du tilgang til utdrag fra rapporten, med beskrivelse av reguleringer og forhold for fisk i det vassdraget du velger. Mens rapporten er statisk, vil disse utdragene bli forsøkt holdt oppdatert etter hvert som det skjer endringer, slik som nye konsesjoner, vilkårsrevisjoner, endringer i fiskesamfunnet, etc.

”Kart
Aursjøen Tafjordvassdraget Ottavassdraget Vålavassdraget Fortun-Grandfastvassdraget Tyavassdraget Yljavassdraget Søre-Sulevatn Åbjøravassdraget Begnavassdraget Øystre-Slidrevassdraget Vinstravassdraget Moksavassdraget Mosåavassdraget Mesnavassdraget Gausavassdraget Stokkelva Hunnselvvassdraget Fallsvassdraget Lenavassdraget Aurdølavassdraget Vestre-Bjonevatn Bråtåvassdraget Lomsdalselva Velmundsvassdraget Viggavassdraget Åvellavassdraget Dokkavassdraget Randsfjorden Mjøsa Gudbrandsdalslagen