Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Rapporter fra miljøvernavdelingen

 .

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 22.10.2012

 

2018

 
1/18
Forvaltningsplan for Begna naturreservat
 
2/18
Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland 2017
 4/18
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2017 
 
 

2017

 
1/17
Verneforslag og konsekvensutredninger. Vern av tidligere Hjerkin skytefelt. Verneplan - høringsdokument
2/17
Utkast til forvaltningsplan. Vern av tidligere Hjerkin skytefelt. Vedlegg til verneforslag.
3/17
Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland 2016.
 
4/17
Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av ti områder i Oppland
 
5/17
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2016
 
6/17
Forvaltningsplan for Hundorp naturreservat
 
7/17
Observasjonsstudier ved bommen inn til skytefeltet på Hjerkinn 2014, 2015, 2016 og 2017
 
8/17
Forvaltningsplan for Fåvang naturreservat
 
9/17
Forvaltningsplan for Skardseterlia naturreservat
 
 

2016

 
1/16
Kartlegging av fiskebestanden i elvene Lomsdalselva, Etna og Gjerdingselva med henblikk på reproduksjon av elvemusling
2/16
Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland 2015
3/16
Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av fem områder i syv kommuner i Oppland
4/16
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2015
5/16
Bunndyr- og begroingsundersøkelser i forsurede områder i Søndre Land kommune 2015
6/16
Lokal overvåkning i deler av nedbørsfeltet til Mjøsa 2015
 
 
 

2015

 
1/15
Bunndyrundersøkelser i forsurede områder i Sør-Aurdal og Gran kommuner i 2014
2/15
Undersøkelse av og tiltak for elvemusling(Margaritafera margaritafera)i østre Bjoneelva, Gran kommune
3/15
Reiselivets bruk av Hjerkinn skytefelt
4/15
Hjerkinn skytefelt - Fagrapport landbruk
5/15
Handlingsplan for kalksjøer. Spiketjern - en chara-sjø på Lauarplatået, Kongsberg
6/15
Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer i Binndal, Brønnøy, Alstadhaug, Vega, Herøy og Dønna kommuner i Nordland fylke
7/15
Fiskeundersøkelser i elver med fysiske inngrep i Oppland
8/15
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2014
 
 
 

2014

 
1/14
Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer i Nordland, Troms og Finmark fylker
2/14
Overvåking av vannkvalitet i Gudbrandsdalen og Rauma
3/14
Undersøkelse av effekten av fiskeutsettinger vinterstid
4/14
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2013
5/14
Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av fjorten områder i ni kommuner i Oppland
6/14
Prøvefiske i Selsjøen, Lønfisket og Nordre Dalavatn, Søndre Land kommune
 
 

2013

 
1/13
Oppsummering og foreløpig evaluering av mudring i Skottvatnet naturreservat
2/13
Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av kalksjøer og en kort omtale av tre brakkvannsforekomster i Ytre Hvaler nasjonalpark
3/13
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av sjøer på kalkområder i Skien – Langesund området og Fen-feltet, Telemark
4/13
Skjøtselsplan med bevaringsmål for Sandehorten og Vistehorten naturreservat
5/13
Dokkadeltaet naturreservat. Forvaltningsplan med bevaringsmål.
6/13
Handlingsplan for kalksjøer - Inventering av sjøer på kalkområder i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes kommuner i Nordland fylke.
7/13
Vern av tidligere Hjerkinn skytefelt. Melding om oppstart av verneplanarbeid.
8/13
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2012
9/13
Prøvefiske i og forslag til drift av øvre- og Nedre Sikkilsdalsvatn, Nord-Fron kommune
10/13
Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer på sørlandet og sør-vestlandet med særlig vekt på kransalger
11/13
Handlingsplan for kalksjøer. Undersøkelse av noen innsjøer i Vestfold fylke med særlig vekt på kransalger
12/13
Handlingsplan for kalksjøer. Tiltaksutredning av utvalgte kalksjølokaliteter i Buskerud, Telemark- og Vestfold fylker
 
 

2012

 
1/12
Bruk og brukere i Reinheimen sommeren 2011. Dokumentasjonsrapport
2/12
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Tranøy, Sørreisa, Lenvik og Balsfjord kommuner i Troms fylke
3/12
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Ringerike og Kongsberg kommuner i Buskerud fylke
4/12
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer rundt Movann i Oslo kommune
5/12
Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av ti områder i åtte kommuner i Oppland og Buskerud fylker
6/12
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2011
7/12
Skjøtselsplan med bevaringsmål for Igelsrud naturreservat
8/12
Skjøtselsplan med bevaringsmål for Lysen naturreservat
9/12
Skjøtselsplan med bevaringsmål for Vassfarplassen
10/12
Forvaltningsplan med bevaringsmål for Langtjedn naturreservat
11/12
Biologi og bufferhistorikk i 8 kalkede innsjøer i Hurdalsvassdraget i Gran kommunemed spesiell vekt på fiskeundersøkelser i øyangen 2011.
12/12
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av noen kalksjøer og tre sjøer med høyt kalkinnhold på Glomfjellet i Nordland
13/12
Skjøtselsplan med bevaringsmål for Lindstad naturreservat.
14/12
Svenådalen naturreservat. Forvaltningsplan med bevaringsmål.
15/12
Forvaltningsplan for Blessumkalvkveen naturreservat.
16/12
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av sjøer på kalkområder i Nedre Eiker, øvre Eiker, Kongsberg, Drammen, Modum og Lier kommuner, Buskerud fylke.
17/12
Fiskeundersøkelse i Strondafjorden
 
 

2011

 
1/11
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av et utvalg kalksjøer i Nordland, Nord- og Sør-Trøndelag fylke
2/11
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Asker, Bærum, Oslo, Nedre Eiker, og øvre Eiker, Akershus, Oslo og Buskerud fylke
3/11
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Gjøvik, Nordre Land og Vestre Toten, Oppland fylke
4/11
Handlingsplan for kalksjøer. Inventering av kalksjøer i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange, Hedmark fylke
5/11
Handlingsplan for kalksjøer. Mulige kalksjøer i Nordland 2010. Vannvegetasjon, artssammensetning og økologisk tilstand
6/11
Bunndyrundersøkelser i sidevassdrag til Gudbrandsdalslågen - Vannområde Mjøsa
7/11
Bruk og brukere i Jotunheimen 1992, 2002 og 2010. Dokumentasjonsrapport.
8/11
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2010
9/11
Bevaringsmål for Fokstumyra naturreservat, Dovre kommune. Tillegg til forvaltningsplan utarbeidet i 2005.
 
 

2010

 
1/10
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2009.
2/10
Sillongen, Kauserudtjern og Slomma - Overvåking 2009.
3/10
Handlingsplan for kalksjøer. Faktaark for viktige arter av kransalger og tjønnaks.
4/10
Handlingsplan for kalksjøer. Veileder for inventering av kalksjøer.
 
 

2009

 
1/09
Verneplan for skog. Høring av forslag om vern av fire områder i to kommuner i Oppland fylke.
2/09
Kartlegging av tilgjengelighet til offentlig sikrede friluftslivsområder i Oppland.
3/09
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2008.
4/09
Fiskeundersøkelser i Vinstervatna 2008.
5/09
Fangstregistreringer i regulerte vassdrag i Oppland
6/09
Gytebekkene og elvene i Mjøsa
7/09
Verneforslag og konsekvensutredning, høring. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder og naturreservater. Del A og C. - Innledning, bakgrunn og forslag til verneplan.
8/09
Verneforslag og konsekvensutredning, høring. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder og naturreservater. Del B. Konsekvensutredning.
9/09
Verneforslag og konsekvensutredning, høring. Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark med tilgrensende landskapsvernområder og naturreservater. Utkast til forvaltningsplan.
10/09
Forvaltningsplan for Skottvatnet naturreservat
11/09
Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane
12/09
Vassdragsreguleringer og fisk i regulerte vassdrag i Oppland
 
 

2008

 
1/08
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2007.
2/08
Statuskartlegging - en kartlegging av viktige økologiske tema i og rundt Rondane og Dovre nasjonalparker
3/08
Verneframlegg og konsekvensutgreiing (Høyringsframlegg). Breheimen nasjonalpark med tilgrensande landskapsvernområde og naturreservat.
 

2007

 
1/07
Nedvandring hos utgytt hunderaure forbi Hunderfossen dam og videre nedstrøms gyteområdet ved jernbanebrua.
2/07
Brukerrapport – med hovedvekt på landbruket (Fagrapport vedr. utvidelse av Ormtjernkampen Nasjonalpark).
3/07
Amfibieregistreringer i Oppland 1996 - 2006.
4/07
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2006.
5/07
En vurdering av aurebestanden i Vorma på bakgrunn av fangstregistreringer og kartlegging av gyte- og oppvekstområder.
6/07
Undersøkelse av fiskebestandene i 19 kalkede lokaliteter i Oppland - Status og rekruttering
 
 

2006

 
1/06
Avkastnings- og bestandsforhold hos aure i Vinsteren.
2/06
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2005.
 
 

2005

 
1/05
Harrens gyting i Lesjaskogsvatnet – kartlegging av gytebekker.
2/05
Vern av Statskog SFs grunn. Områder i Oppland fylke – Utkast til verneplan.
3/05
Forvaltningsplan for Fokstumyra naturreservat.
4/05
Utviklingen av ørretbestanden i Begna elv etter utbygging av Eid kraftverk
5/05
Storørreten i Randsfjorden.
6/05
Kartlegging av flaggermus i Oppland.
7/05
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2004.
 
 

2004

 
1/04
Fiskebiologiske undersøkelser i Pollvatnet og Heggebottvatnet.
2/04
Kartlegging av viktige leveområder for karpefisk, abbor, hork og gjedde i Gudbrandsdalslågen fra Harpefoss til utløp i Mjøsa.
3/04
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2003.
4/04
Utlegging av kalkholdig grus på gyteplasser for røye i Fjorda, Gran kommune. Undersøkelse av gyting og klekking.
5/04
Registrering av gyte- og oppvekstområder for ørret i Vorma.
 
 

2003

 
1/03
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2002.
2/03
Fiskesamfunnet i Dokkfløymagasinet etter reguleringen i 1989.
3/03
Fisketrapper i Oppland – status 2002.
 
 

2002

 
1/02
Skjøtselsplan for Gjendebuområdet i Jutunheimen nasjonalpark.
2/02
Evertebratundersøkelser i fem kalkede innsjøer i Oppland 2000.
3/02
Effekter av kalking og naturlig restaurering av forsurede innsjøer i Oppland i 2001.
4/02
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2001.
5/02
Beveren i Oppland i 2001.
 
 

2001

 
1/01
Botaniske undersøkelser av kalkede myrområder ved Fjorda, Gran og Jevnaker kommuner. Effekter ved rekalking.
2/01
Skjøtselplan for Dokka naturreservat.
3/01
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2000.
 
 

2000

 
1/00
Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1999.
2/00
Undersøkelse av fiskebestandene i 17 kalkede lokaliteter i Oppland 1999.
3/00
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1999.
4/00
Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland.
5/00
Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Begna, Oppland.
 
 

1999

 
1/99
iNARDO - Informasjonssystem/nasjonalparksenter for Rondane og Dovrefjell.
2/99
Vurdering av habitatforbedrende tiltak i Aursjømagasinets gytebekker.
3/99
Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1998.
4/99
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1998.
5/99
Fiskedød i vassdrag i Oppland i perioden 1990 – 1998 forårsaket av soppen Saprolegnia spp.
 
 

1998

 
1/98
Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1998.
2/98
Truete fuglearter i Oppland.
3/98
Forvaltning av fredet rovvilt i Oppland 1997.
4/98
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland 1997.
5/98
Motorferdsel i utmark i Oppland vintersesongen 1997/98.
6/98
Brukerinteresser - planområde for aktuelle nasjonalparkutvidelser Dovrefjell og Rondane - Oppland fylke.
 
 

1997

 
1/97
Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1996.
2/97
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1996.
3/97
Forvaltning av rovvilt i Oppland i 1996.
4/97
Forslag til kvalitetskriterier for settefisk av aure i innlandet.
5/97
Mal for driftsinstruks - store jordrenseanlegg.
6/97
Botaniske undersøkelser i østhagan landskapsvernområde. Biologisk mangfold og forslag til skjøtselstiltak.
 
 

1996

 
1/96
Analyse på sortering av organisk avfall og restavfall i GLøR, HRA og Torpet avfallsselskap.
2/96
Flora og vegetasjon i Dokkadeltaet med forslag til skjøtselstiltak i naturreservatet.
3/96
Forslag til skjøtsel i Opsahl, Eriksrud og Geiteryggmyra naturreservater.
4/96
ørreten i Vorma.
5/96
Forekomst av elveperlemusling og salamander i Oppland.
6/96
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1995.
7/96
Forvaltning av hjort i Oppland 1961 - 1995.
8/96
Sik og aure i Randsfjorden - oppsummering av fiskeribiologiske undersøkelser.
9/96
Plan for kalking av fiskevann i Oppland.
10/96
Oversikt over vannkjemidata i Oppland fram til 1995.
11/96
Rovviltforvaltning, skadedokumentasjon, forebyggende tiltak, bestadsregistrering.
12/96
Overvåking av vannkvalitet i Oppland 1995.
13/96
Sportakseringen på gaupe i Gudbrandsdalen og Ottadalen 1993 - 1996.
14/96
Elgforvaltningen i Oppland 1991 - 95.
15/96
Drivgarnfisket etter ørret i Lågen fra Mjøsa til Fåberg i perioden 1900 - 1969.
 
 

1995

 
1/95
Spredning av husdyrgjødsel i Oppland 1994.
2/95
Motorferdsel i utmark i Oppland vintersesongen 1993/1994, sommersesongen 1994.
3/95
Stangfisket etter Hunderørret nedenfor Hunderfossen 1965 – 1994.
4/95
Vannkvalitet i Begnavassdraget 1994.
5/95
Vannkvalitet i Gausavassdraget 1994.
6/95
Vannkvalitet i Viggavassdraget 1994.
7/95
Forvaltning av fredet rovvilt 1994.
8/95
Miljøstatus for Oppland 1995.
9/95
"Operasjon Mjøsørret" – Sluttrapport.
10/95
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1994.
11/95
Motorferdsel i utmark - Rapport vinteren 1994 – 95.
12/95
Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler - årsrapport 1994.
 
 

1994

 
1/94
Nasjonal registrering av kulturlandskap.
2/94
Handlingsplan for oppgradering av kommunale fyllplasser i Oppland
3/94
Vannkvalitet i Gausavassdraget 1993.
4/94
Vannkvalitet i Begnavassdraget 1993.
5/94
årsmelding 1993.
6/94
Tiltak mot forureining frå landbruk. årsrapport 1993.
7/94
Handlingsplan for friluftsliv for Oppland 1994 - 99.
8/94
Dokumenterte rovviltskader på husdyr og utbetalte erstatninger for rovviltskade i Oppland 1993.
9/94
Slamplan for oppland.
10/94
Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1993.
11/94
Motorferdsel i utmark sommersesongen 1993.
12/94
Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte vassdrag i Oppland - Status 1989 -1993.
13/94
Sportaksering på gaupe i Midt-Gudbrandsdal og Ottadalen 1994.
14/94
Koordineringsgruppa for overvåking av radioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1993.
15/94
Anlegg for produksjon av settefisk og matfisk i Oppland.
 
 

1993

 
1/93
Dokumenterte rovviltskader på husdyr i Oppland 1992. Skadeproblematikk, erstatninger, forebyggende tiltak og framtidig forvaltning.
2/93
årsmelding 1992.
3/93
Vannkvalitet i Gausavassdraget, 1992.
4/93
Vannkvalitet i Begnavassdraget, 1992.
5/93
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1992.
6/93
Gausaauren - Statusrapport med forslag til habitatforbedrende tiltak.
7/93
Operasjon Mjøsørret - årsrapport 1992.
8/93
Koordineringsgruppa for radioaktivitet i næringsmidler - årsrapport 1992
9/93
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Bruk av motorkjøretøyer i utmark vintersesongen 1992/93.
10/93
Aurebestanden i Tessemagasinet - konsekvenser av reguleringen.
11/93
Sportaksering på gaupe i Midt-Gudbrandsdalen 1993.
 
 

1992

 
1/92
Operasjon Mjøsørret - årsrapport 1991.
2/92
Registrering av rekrutteringsmuligheter for aure i Aursjømagasinet, Lesja.
3/92
årsmelding 1991.
4/92
Miljødata og miljøinformasjon i fem kommuner i OL – området.
5/92
Tiltak mot forurensning fra landbruk. årsrapport 1991.
6/92
Lokal overvåkning i Begnavassdraget 1991.
7/92
Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1991.
8/92
Lokal overvåkning i Vuluvassdraget, Lom kommune, 1991.
9/92
Miljøstatus 1992.
10/92
Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1992.
11/92
ørretfiske i Mjøsa: Fangstrapportering 1977-1991.
12/92
Beveren i Oppland i 1991.
13/92
Bedre bruk av fiskeressursene i Regulerte Vassdrag i Oppland.
14/92
Fiskedød i Begnavassdraget.
15/92
Elgbeiteregistreringer gjennomført i Gausdal og Ringebu - med en metodebeskrivelse.
16/92
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Bruk av motorkjøretøyer i utmark, vintersesongen 1991/92.
17/92
Finnes det fortsatt bjørn i Vassfartraktene? En intensivundersøkelse 1990-91.
18/92
Næringsstoffer og tungmetaller i kloakkslam fra renseanlegg i Oppland.
 
 

1991

 
1/91
Flora- og faunaregistreringer på Totenåsen.
2/91
Bruk av motorkjøretøyer i utmark, vinteren 1990.
3/91
årsmelding 1990.
4/91
Botanisk undersøkelse av elvekløftene Sagåa og Berdøla i Sel kommune, Oppland.
5/91
Lokal overvåkning i Vuluvassdraget. Lom kommune.
6/91
Operasjon Mjøsørret - årsrapport 1990.
7/91
Forurensning fra landbruket.
8/91
Registreringer av bjørn, jerv, ulv og gaupe i Oppland og Buskerud 1989 og 1990.
9/91
Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1990.
10/91
Elgforvaltningen i Oppland 1971-1991.
11/91
Koordineringsgruppa for overvåkning avradioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1990.
12/91
Krepsefisket i Norge 1990.
13/91
Forurensning fra pelsdyrfarmer i Oppland.
14/91
Spørreundersøkelse blandt fiskere i Begna elv, Sør-Aurdal, 1990.
15/91
Prosjekt elgregion - et arbeid med stammeorientert elgforvaltning i deler av Oppland.
16/91
Kvikksølv i aure, lake og krøkle fra Mjøsa 1982-84.
17/91
Storauren i Gausa.
18/91
Genetisk variasjon hos mjøsaure.
19/91
Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1991.
20/91
Bruk av motorkjøretøyer i utmark vintersesongen 1990/91.
21/91
Mjøsas ørretfestival 1991.
22/91
Fiskeribiologiske undersøkelser i Hornsjøen, Brettdalsvatnet, Eisteinsvatnet, Nedre Hundtjønnet og Jogrimen i øyer kommune - august og september 1991.
23/91
Mjøsa strandeierforening og mjøsfisket. fangst av Lagesild i Mjøsa/Lågen 1991.
24/91
Utnyttelse og ringvirkninger av småviltjakten i Vestre Slidre statsallmenning i 1989.
25/91
Restaurering av Vigga 1991.
26/91
Samla Plan for vassdrag. Rullerte prosjekter i Oppland i 1991.
 
 

1990

 
1/90
Operasjon Mjøsørret. årsrapport 1989.
2/90
Auren i Randsfjorden, Vigga og Dokka.
3/90
Miljøstatus for Oppland - årsmelding 1989.
4/90
Forureining frå landbruket. årsrapport 1989.
5/90
Tiltaksplan og fisketiltak på Venabygdsfjellet.
6/90
Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1989.
7/90
Bedre bruk av fiskeressursene i regulertevassdrag i Oppland. Fagrapport 1989.
8/90
Koordineringsgruppa for overvåking av radioaktivitet i næringsmidler.
9/90
Utsetting av Hunderørret i Lågen og Mjøsa1965 - 1989.
10/90
Sikfisket i Randsfjorden 1978-1988.
11/90
Mjøsa ørretfestival 1990.
12/90
Fiskeregistrering i Gudbrandsdalslågen, Dovre kommune 1990.
13/90
Fokstumyra naturreservat fugleregistreringer 1990.
14/90
En spørreundersøkelse om store rovdyr i Oppland og Buskerud i årene 1986 til 1988.
 
 

1989

 
1/89
Skjøtselsplan for myrreservater i Oppland.
2/89
Miljøstatus for Oppland Problemer, utfordringer og mål.
3/89
Kontroll med forureining frå landbruket 1988.
4/89
Oppsynsrapport 1988 for Fokstumyra naturreservat, Dovre statsallmenning og Joramo bygdealmenning.
5/89
Vannkvalitet og fisk i Gausavassdraget 1987 og i 1988.
6/89
Fiskeribiologiske undersøkelser i Flakksjøen m.fl. i Ringebu 1988.
7/89
Vassdragsrapport for varig verna vassdrag – Sjoa.
8/89
G - kort. Opplegg og erfaring.
9/89
Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler. årsrapport 1988.
10/89
Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland.
11/89
Fiskeribiologisk undersøkelse i Mesna elv, Lillehammer.
12/89
Fiskeribiologisk undersøkelse i Framrusti, Skjåk, 1988.
13/89
Fokstumyra naturreservat. Fugleregistreringer 1988.
14/89
Forslag til forvaltningsplan for Rondane nasjonalpark.
15/89
Mjøsørretens ernæring.
16/89
Operasjon Mjøsørret - Tiltaksplan for settefiskproduksjon.
17/89
Digitalt viltområdekart ved bruk av programpakken FYSAK.
18/89
Kalkingsplan for Oppland.
19/89
Dreggekonkuransen Mjøsa ørretfestival - Opplegg og erfaringer.
20/89
Fiskeribiologiske undersøkelser i Flåtjønn Muvatn og Bølvatn i Ringebu kommune, august 1989.
21/89
Utnytting av en del jaktbare viltarter i Oppland.
22/89
Fiske i Dokka, 1988.
23/89
Fokstumyra naturreservat, fugleregistreringer 1989.
24/89
Dokumenterte rovviltskader på husdyr i Oppland og Buskerud 1989.
 
 

1988

 
1/88
Fiskeribiologisk undersøkelse i Framrusti, Skjåk.
2/88
Fiskeoppdrett i Oppland - Registrering av anlegg og forurensning.
3/88
årsmelding 1987.
4/88
Fokstumyra naturreservat - Fugleregistreringer 1987.
5/88
Oppsynsrapport 1987 for Fokstumyra naturreservat, Dovre statsalmenning og Joramo bygdealmenning.
6/88
årsrapport 1987 Koordineringsgruppa for overvåkning av radioaktivitet i næringsmidler.
7/88
Botaniske undersøkelser i noen verna vassdrag i Oppland fylke Lora, Sjoa Lomsdalsvassdraget, Vassdrag i Vang: øtrøi/Begna, Rødøla, Skakadalsåni og Helin.
8/88
Vassdragsrapport for varig verna vassdrag – Lora.
9/88
Glyfosatsprøyting i skog i Oppland 1988 og 1989.
10/88
Skjøtselsplan for edellauvskogsreservater i Oppland.
 
 

1987

 
1/87
Fiskeribiologiske undersøkelser i Furusjøen, Orvillingen og Flakken i Fryavassdraget og midtre Leinetjønn i Tjørnåavassdraget, Nord-Fron, september 1984.
2/87
Fiskeribiologiske undersøkelser i Muruvatn, Sel kommune, Oppland.
3/87
årsmelding 1986.
4/87
Fiskeribiologiske undersøkelser i Olevatn, Fleinsendin, Vangsmjøsa og Strandefjorden i Vang, Vestre Slidre og Nord Aurdal kommuner, Oppland fylke.
5/87
Traneundersøkelser i Oppland fylke. Våren/ sommeren 1986.
6/87
Radioaktivt nedfall i Oppland etter Tsjernobylulykken. Virkninger for vilt og fisk.
7/87
Langtidsplan 1988 – 91.
8/87
Fiskestatus i forsuringsfølsomme områder i Oppland .
9/87
Fokstumyra naturreservat - Vegetasjon og fugl.
10/87
Fosfatholdige tekstilvaskemidler kontroll av reklame og utstillingsforbudet juli 1987.
11/87
Prøvefiske i Atnsjøen i 1985.
12/87
Utdrift av lågåsild og sikyngel i Lågen.
13/87
Botaniske undersøkelser i Buttentjernområdet i Jevnaker og Ringerike kommuner.
14/87
Landbrukskontrollen 1987.
15/87
Villrein og inngrep i Snøhetta (utgått).
16/87
Spreidd busetnad. Undersøking av sakshandsaming og dimensjonering av separate avløpsanlegg i Oppland.
 
 

1986

 
1/86
Avdelingens årsmelding for 1985.
2/86
Brukerundersøkelse blant medlemmer av A/L Lågen fiskeelv i 1985.
3/86
årsrapport for kloakkrenseanleggene 1982-1985.
4/86
Prosjekt Hortulan: Undersøkelser om utbredelse, bestandsstørrelse, bestandssvingninger og biotopkrav hos Hortulan i Oppland. Resultater fra 1985.
5/86
Oversikt over sivile skytterbaner i Oppland i 1986.
6/86
Ornitologiske registreringer fra Røssjøen med omkringliggende områder.
7/86
Botaniske undersøkelser i Rinilhaugen Nordre Korsvatnhøgda (Lunner Oppland) Egil Bendiksen.
 
 

1985

 
1/85
Villrein og inngrep i Rondane
2/85
Kontroll med utslipp av silopressaft
 
 

1984

 
1/84
Nord-Ottadalen og Tafjordfjella - Naturverdier