Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Statsforvalteren bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Statsforvalteren har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Statsforvalteren deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Statsforvalteren har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer

Rikt naturmangfold i Oppland

Oppland fylke, fra flate bygder på Hadeland og Toten til dalførene i Gudbrandsdalen og Valdres, har en svært rik og variert natur. Store skog-, myr- og høgfjellsområder, et variert kulturlandskap, store flommark- og vassdragssystemer, spesielle klimatiske forhold og en variert geologi, gir opphav til et stort artsmangfold av arter og naturtyper.

Av særlig spesielle naturverdier som Oppland har et stort forvaltningsansar for kan de kontinentale områdene i Nord-Gudbrandsdalen og Ottadalen, bekkekløftene i Gudbrandsdalen, de intakte flommarksystemene langs Gudbrandsdalslågen og Otta og kalkrike områdene på Hadeland og Toten trekkes fram. I tillegg må huldrestryskogene i sørøstre og midtre del av fylket nevnes, samt kalkrike kantsamfunn med sjelnde karplanter og insekter, deriblant dragehode.

De helhetlige gårds- og seterlandskapene med en mosaikk av slåttemarker, naturbeitemarker, hagemarker, slåtte- og beitemyrer, boreale heier, beiteskog og høstingsskog karakteristiske for Oppland. De store sammenhengende myrområdene er viktige leveområder for flere truete våtmarksfugl, og de store fjellområdene er bl.a. svært viktige for villreinens eksistens i Oppland.

 


03.12.2018

Informasjonsmøte om naturtypekartlegging langs Lågen

Fylkesmannen i Oppland inviterer til informasjonsmøte om gjennomført naturtypekartlegging langs Lågen sommeren 2018. Møtet holdes på Innovasjonssenteret i Ringebu onsdag 5. desember kl. 18.00 - 20.00.


13.06.2018

Naturtypekartlegging i Oppland 2018

På oppdrag fra Miljødirektoratet vil det sommeren 2018 gjennomføres kartlegging av naturtyper i deler av Østre Toten, Gran, Lunner og Jevnaker kommuner i Oppland, samt langs Lågen fra Losna til Vinstra. Målet med kartleggingen er å få oversikt over og informasjon om verdifull natur til bruk i forvaltningen.


08.05.2018

Over 1,3 millioner kr til tiltak for å sikre trua arter og naturtyper i Oppland

Fylkesmannen har fordelt totalt kr. 960 000 i tilskudd til tiltak for trua naturtyper og kr. 400 000 i tilskudd til tiltak for trua arter i 2018. Skjøtsel av slåttemark, slåttemyr, høstingsskog og dragehode, samt arbeid med åkerrikse utgjør størstedelen av tiltakene.


22.03.2018

Ta hensyn til villreinen i påskefjellet!

Vi ber alle skiturister i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødig forstyrrelse av drektige simler.


22.03.2018

Uttak av moskus på Dovrefjell

Miljødirektoratet har vedtatt uttak av inntil 15 moskus på Dovrefjell.


22.02.2018

Utvidet testing for skrantesjuke

I 2018 skal ca. 30 000 villrein, elg, hjort og rådyr testes for skrantesjuke (CWD).


02.02.2018

Båndtvang for hunder under ekstraordinære forhold for å beskytte vilt

Kommunen kan etter hundeloven § 6 bokstav f, vedta forskrift om båndtvang under ekstraordinære forhold for å beskytte viltet. Enkelte kommuner har allerede fattet slike vedtak på grunn av store snømengder. Slike forskrifter kan bare gis i de områder av kommunen hvor viltet har sitt leveområde og hvor det er behov for beskyttelse. Båndtvangen skal opphøre straks forholdene tilsier det.  


03.01.2018

Tilskudd til vilt, trua arter og trua naturtyper 2018

Du kan nå søke om tilsudd til tiltak for for å ta vare på trua arter og naturtyper og om tilskudd til vilttiltak i 2017. Søknader sendes gjennom elektronisk søknadssenter, og fristen er 15. januar 2018.


02.01.2018

Kvalitetsheving av naturtyperegistreringer i skog i Naturbase for Oppland

Fylkesmannen i Oppland har i perioden 2015-2017 gjennomført et kvalitetshevingsprosjekt for naturtyperegistreringer i skog i fylket. Målet var å forbedre så mange som mulig av naturtyperegistreringene i Naturbase, fordi dette er viktig i forvaltningssammenheng. Det foreligger nå en sluttrapport for prosjektet.


18.09.2017

Engasjerte kommuner på naturmangfoldkurs!

Fylkesmannens miljøvernavdeling har i løpet av høsten 2017 gjennomført naturmangfoldkurs for halvparten av kommunene i Oppland. Hovedfokuset var på kjennskap til naturverdier i egen kommuner, økosystemperspektivet og hvordan hensynet til naturmangfold kan ivaretas i arealplanleggingen.