Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Motorferdsel

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer


29.01.2018

Følger kommunene opp lovverket for motorferdsel i utmark?

For å sjekke ut status har Fylkesmannen gjort en gjennomgang av vedtak i motorferdselsaker i noen kommuner i Valdres. Denne viser at det ligger et forbedringspotensial i å gjøre vedtakene mer presise.  


29.02.2016

Opphevar vedtak om catskiing i Raudalen

Fylkesmannen opphevar Vang kommune sitt vedtak som opnar for at Raudalen Alpin AS kan få transportere skiturister frå toppen av Slettefjellheisen til toppen av Slettfjell kvar laurdag fra 20. februar til 26. mars 2016.


26.01.2015

Midlertidig forskrift om snøscooterløyper blir ikke gjennomført

Klima- og miljødepartementet (KLD) har etter ny vurdering funnet at hjemmelsgrunnlaget for en midlertidig forskrift om snøscooterløyper for tidligere forsøkskommuner ikke er tilstede.


26.09.2014

Fylkesmannens høringsuttalelse til forslag om endringer av motorferdselsregelverket

Fylkesmannen mener at dagens regelverk om motorferdsel i utmark og vassdrag dekker de viktigste behovene i forbindelse med nærings- og nyttetransport. Vi er opptatt av at motorferdselloven skal fremstå som en miljølov og en generell forbudslov, men hvor viktige nasjonale behov unntas fra ferdselsforbudet slik dagens regelverk gjør. All annen trafikk må derfor begrenses mest mulig.


20.06.2014

Snøscooterforsøket om fornøyelseskjøring er avsluttet

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft har gitt beskjed om at snøscooterforsøket ble varslet i mars 2013 og senere utvidet i november samme år, nå er avsluttet. Med dagens beslutning settes det en endelig punktum for forsøksordningen som ble varslet i mars i fjor.


07.01.2014

Veiledning om snøscooterløyper på miljøkommune.no

Ni Opplandskommuner er med på regjeringens forsøksordning med snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Miljødirektoratet har nå lagt ut informasjon og veiledning om gjennomføring av forsøket på miljøkommune.no.


18.12.2013

Snøscooterløyper krever forskrift og plan

De ni Opplandskommunene som er med på regjeringens forsøksordning der de får anledning til å etablere løyper for fornøyelseskjøring på snøscooter, må sørge for at løypene er med i reguleringsplan eller arealplan – og må følge plan- og bygningsloven for behandling av planer. Fylkesmennene skal ha en særlig oppmerksomhet mot forsøket, skriver to statsråder i et brev.


08.07.2013

Fylkesmannens høringsuttalelse til forslag om endringer av motorferdselsregelverket

Norge har hatt en relativt streng praksis med henhold til fonrøyelseskjøring i utmark, mens næringskjøring innen visse rammer har vært tillatt. Fylkesmannen mener at dagens regelverk om motorferdsel i utmark og vassdrag dekker de viktigste behovene i forbindelse med nærings- og nyttetransport. Slik kjøring bør tillatels også framover. Fylkesmannen mener derimot at all annen kjøring må begrenses mest mulig.


30.11.2012

Fylkesmannen vil ikke tillate utvidet bruk av beltebil på Høvringen

Høvringen Høgfjellshotell har anmodet Fylkesmannen om fornyet vurdering av tidsrommet for bruk av beltebil. Fylkesmannen har foretatt en fornyet vurdering, men er kommet til at det ikke foreligger nye opplysninger som tilsier en endret standpunkt i saken. Fylkesmannen opprettholder derfor sitt syn på saken.


30.11.2012

Miljøvernminister-støtte til beltebil-vedtak

Miljøvernminister Helen Bjørnøy mener Fylkesmannen i Oppland er i sin fulle rett til å tillate beltebilkjøring til Høvringen bare fram til 2. påskedag. Reiselivet ønsket at beltebilen kunne brukes lenger i et år med tidlig påske, og Frps Thore A. Nistad stilte spørsmål til miljøvernministeren om dette.


Aktuelt

Lover og regler

lover5075 - Photo: Ivar ØdegaardHer finner du noe av lovgrunnlaget - og forskrifter om temaet.
Forståelse av forskrift om ren persontransport til hytter finner du her.
Forskrift om adgang til bruk av beltebil der det tidligere var rutetransport finner du her.

 

 

Nyhetsarkiv