Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klimasats - 100 millioner til klimatiltak i kommunene

I dag lanseres Klimasats, en ordning for støtte til klimasatsing i norske kommuner. Opptil 100 millioner kroner skal deles ut i 2016, med første søknadsfrist 23. juni og tildeling i september.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 15.04.2016

– Dette er en kjempeanledning til å ta sats i det lokale klimaarbeidet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Penger fra Klimasats kan gis til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, og det er lagt opp til at ordningen skal ha en varighet på minst fem år.

Les mer: Søknadskriterier og søknadsskjema

Tilskuddet forvaltes av Miljødirektoratet, og Fylkesmannen skal uttale seg til søknadene fra hvert fylke. Kommunene må gjerne ta forbindelse med Fylkesmannen i forbindelse med utforming av søknadene.

Spleiselag mellom stat og kommune

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke, enten sammen eller hver for seg. Miljødirektoratet understreker at tilskuddet skal være et bidrag, og at kommunene selv må bidra med egeninnsats.

Må være politisk forankret

Mesteparten av pengene vil bli prioritert til tiltak som faktisk reduserer klimagassutslipp. Det kan også gis tilskudd til planlegging og utredning av klimatiltak, og til kompetanseheving i nettverk. Tiltakene må være politisk forankret i kommunen.

Fem grupper med tiltak

Tilskuddsordningen gjelder fem ulike områder:

  • Klimavennlig areal- og transportplanlegging
  • Investering i klimavennlige transporttiltak
  • Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer
  • Forprosjektering av tiltak som reduserer klimagassutslipp, hjelp til å komme fra ord til handling
  • Nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Karbonfangst, klimatilpasning, forskningsprosjekter og teknologiutvikling er ikke mål for denne tilskuddsordningen. Tiltak for energieffektivisering må gi direkte reduksjon av klimagasser for å være innenfor ordningen.

Steg mot lavutslippssamfunnet

Miljødirektoratet vil prioritere tiltak som gir stor utslippsreduksjon og er et steg på veien til lavutslippssamfunnet 2050, der gjennomsnittlige klimagassutslipp per nordmann kan måtte reduseres fra dagens 10 tonn til 1-2 tonn.

I tillegg mener Miljødirektoratet at klimatiltak med positive tilleggseffekter på andre miljø- og helseutfordringer, tiltak med stor overføringsverdi, og med en realistisk gjennomføringsplan, bør prioriteres.

Ønsker innspill på ordningen

Første søknadsrunde utlyses nå, med frist 23. juni 2016 og tildeling av støtte i september. Det legges også opp til en ny runde senere i år, med søknadsfrist trolig i oktober og tildeling i desember. Miljødirektoratet vil gjerne ha innspill og forslag til forbedringer fra kommunene i god tid før andre utlysning, slik at vi kan justere ordningen om det viser seg hensiktsmessig.

Tilskuddet forvaltes av Miljødirektoratet, og Fylkesmannen skal uttale seg til søknadene fra hvert fylke. Kommunene må gjerne ta forbindelse med Fylkesmannen i forbindelse med utforming av søknadene.