Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Høye klimagassutslipp fra kommunal tjenesteproduksjon i Oppland

Fylkesmannen i Oppland har undersøkt klimagassutslippene fra kommunal tjenesteproduksjon. Variasjonene mellom kommunene i Oppland er store, men de fleste ligger over landssnittet. Det er særlig de minste kommunene som har de største utslippene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.03.2013

EksosKlimaregnskapet, som tar for seg klimagassutslipp fra kommunal virksomhet i alle fylkets kommuner, er utført av Misa AS. Resultatene viser at klimagassutslippene fra kommunal tjenesteproduksjon i Oppland i snitt ligger på 1,1 tonn per innbygger. Men det er store variasjoner, med kommuner som ligger under gjennomsnittet i landet og andre som ligger langt over. Det nasjonale snittet er 0,99 tonn per innbygger. I Oppland varierer klimagassutslippene fra kommunal sektor fra rundt 0,7 tonn per innbygger i Jevnaker til 2,1 i Øystre Slidre. 

Små kommuner - høye utslipp
En forklaring på at Oppland ligger høyere enn gjennomsnittet for landet for øvrig kan være at fylket har en overvekt av relativt små kommuner, noe som erfaringsmessig gir høyere klimagassutslipp enn større byer. Oppland er også et hyttefylke, og hyttefolket benytter seg av kommunale tjenester, uten å være registrert i folketallet. Dette vil øke utslippene fra kommunal sektor per innbygger for de typiske hyttekommunene. 

Mål for forbedring
Fylkesmannen håper utredningen vil brukes av kommunene til å identifisere området der det er potensiale for forbedring. De siste årene har kommunene hatt lite eller ingen utslippstall på kommunalt nivå etter at Statistisk sentralbyrå i 2009 avsluttet sine utslippstall for kommunene. Denne rapporten inkluderer utslippstall fra kommunal sektor og Fylkesmannen mener rapporten gir kommunene et verktøy til å vurdere egne utslipp og iverksette tiltak.

Utredningen er bestilt av Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune.