Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klima

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. Fylkesvise klimaprofiler beskriver forventede klimaendringer for hvert fylke mot slutten av dette århundret.

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer

For Oppland sin del vil klimaendringene gi en gradvis temperaturøkning. Vi kan også forvente mer nedbør, hovedsakelig i vinterhalvåret, og trolig mer intensive nedbørsperioder. I vårt fylke er det derfor bekymring for at endret nedbørsmønster vil gi gi økt belastning på avløpsnett og økt risiko for ras og flom.


03.10.2014

Slutte med fossil oljefyring i hjemmet? Temakvelder på Jevnaker, Jaren og Gjøvik

I «Klimaforliket» (Innst. 390 S (2011-2012)) legges det opp til at det fra 2020 ikke lenger vil være tillatt å fyre med fossil olje i husholdninger.Klimaspleis arrangerer temakvelder om overgang fra fossil olje til fornybar energi.


14.07.2014

Riktig gjødsling gir vinn-vinn-situasjon

Riktig gjødsling er optimalt for tilveksten, sparer utgifter for bonden og gir mindre utslipp av klimagassen lystgass. Prosjektet Klimaspleis har derfor finansiert og tatt initiativ til markdager om gjødsling for gardbrukere i Oppland.


05.06.2014

Verdens miljødag 5. juni

I dag er det det FNs internasjonale miljødag. Klimaendringer og økning av havnivå er fokus for dagen.


22.05.2014

El-sykler til gratis utlån

Onsdag 21. mai 2014 markerte fylkesordfører Gro Lundby, regionvegsjef Per Morten Lund og fylkesmann Kristin Hille Valla oppstarten på el-sykkelsatsingen. De syklet fra Fylkeshuset til Breiseth Hotell. Der ble syklene overrakt til Litteraturfestivalen, som blir de første til å låne syklene.


28.03.2014

La det bli mørkt

Slukk lyset en time mellom klokken 20.30 og 21.30 på lørdag og bli med og signaliser at du ønsker et samfunn uten ødeleggende klimaendringer! Da er det igjen tid for verdens største klimamarkering: Earth Hour 2014.


27.06.2013

Søker om en million til klimaspleis

Fem departementer blir bedt om å bidra når Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen Region Øst vil starte opp en «klimaspleis». De fem departementene blir bedt om å bidra med en million til sammen, mens de tre initiativtagerne selv legger 600.000 på bordet.


22.04.2013

Norges klimagassutslipp øker

Fra 1990 til 2011 økte Norges utslipp av klimagasser med 6 prosent. Dette viser Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sin rapportering til FNs klimakonvensjon. 


02.04.2013

Vellykket klimakonferanse for Innlandet

Rundt 100 deltakere fant veien til konferansen Grønn utvikling i Innlandet.


22.03.2013

Høye klimagassutslipp fra kommunal tjenesteproduksjon i Oppland

Fylkesmannen i Oppland har undersøkt klimagassutslippene fra kommunal tjenesteproduksjon. Variasjonene mellom kommunene i Oppland er store, men de fleste ligger over landssnittet. Det er særlig de minste kommunene som har de største utslippene.


26.02.2013

Ildsjeler driver klimaarbeidet i kommunene

Tilpasning til et våtere og villere vær må skje på lokalt nivå. Her spiller kommunene en nøkkelrolle. Men mye av arbeidet drives fremover av ildsjeler – og dette gjør arbeidet sårbart.