Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klima

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. Fylkesvise klimaprofiler beskriver forventede klimaendringer for hvert fylke mot slutten av dette århundret.

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer

For Oppland sin del vil klimaendringene gi en gradvis temperaturøkning. Vi kan også forvente mer nedbør, hovedsakelig i vinterhalvåret, og trolig mer intensive nedbørsperioder. I vårt fylke er det derfor bekymring for at endret nedbørsmønster vil gi gi økt belastning på avløpsnett og økt risiko for ras og flom.


10.05.2016

Fylkesmannen oppfordrer til søknad om Klimasats-midler

Klimasats er regjeringens nye støtteordning for klimatiltak i kommunene, og 100 millioner er satt av for 2016. Fylkesmannen har sendt brev til kommunene i Oppland, med oppfordring om å fremme søknader.


15.04.2016

Klimasats - 100 millioner til klimatiltak i kommunene

I dag lanseres Klimasats, en ordning for støtte til klimasatsing i norske kommuner. Opptil 100 millioner kroner skal deles ut i 2016, med første søknadsfrist 23. juni og tildeling i september.


04.03.2016

27 mill. kroner til nye klimatiltak i skog

I statsbudsjettet for 2016 er det bevilget 27 mill. kroner til to nye tiltak i skog; tettere planting etter hogst, og gjødsling av skog. Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig som de er gunstige for klimaet.


16.12.2015

Premier til beintøffe elever

I to måneder har 20 000 skoleelever i hele landet reist miljøvennlig til skolen som en del av konkurransen Beintøft – deriblant flere skoleklasser i Østre Toten og Gjøvik. Noen av klassene fikk belønning for innsatsen i form av penger til klassekassa.


11.05.2015

Vintersyklister vil sykle mer

De aller fleste av syklistene i en vintersykkelkampanje i Oppland vil sykle mer neste vinter. Det viser en undersøkelse blant deltakerne.


21.04.2015

Tilskudd til klimatilpasning

Klima- og miljødepartementet har opprettet en ny tilskuddsordning for klimatilpasning, som forvaltes av Miljødirektoratet. Målgruppen for tilskuddsordningen er kommuner og fylkeskommuner.


20.02.2015

Energireduksjon i kommunale bygg - fortsatt mye å hente

Kommunene i Oppland har i sine klima- og energiplaner satt mål om å redusere energibruken i kommunal bygningsmasse. Lavere energibruk gir lavere kostnader og potensialet for å redusere utslippene av klimagasser er stort. Mange kommunene ligger imidlertid ikke an til å nå sine mål om energireduksjon som forutsatt.    


04.02.2015

Stor interesse for vintersykling

313 personer ønsker å få piggdekk, lykt og refleksvest for å sykle om vinteren.


23.01.2015

Vintersyklister ønskes!

Klimaspleis ønsker å få folk til å sykle til jobben - også om vinteren. De som deltar i sykkelkampanjen får piggdekk, lykt og refleksvest.


30.10.2014

Slutte med fossil oljefyring i hjemmet? Temakvelder i Oppland

I «Klimaforliket» (Innst. 390 S (2011-2012)) legges det opp til at det fra 2020 ikke lenger vil være tillatt å fyre med fossil olje i husholdninger.Klimaspleis arrangerer temakvelder om overgang fra fossil olje til fornybar energi.