Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klima

Utslippet av klimagasser i Norge må kuttes for at vi skal nå internasjonale og nasjonale forpliktelser fastsatt i Parisavtalen og klimaloven. Vi kan begrense klimaendringene ved å redusere klimagassutslipp og å øke opptak og binding av karbon. Samtidig må vi erkjenne at klimaet allerede er i ferd med å endre seg, og at vi allerede nå må tilpasse oss et endret klima.

Utslippsreduksjoner

Statsforvalteren skal arbeide for å redusere utslipp av klimagasser på en rekke områder. Vi er bindeledd mellom nasjonal klimapolitikk og kommuner og andre aktører i fylket. Statsforvalteren har også en viktig funksjon i å følge opp planarbeidet i kommunene, både som veileder i kommunal planlegging og ved å fremme innsigelser dersom planer er i strid med nasjonale retningslinjer. På landbruksområdet informerer og veileder vi om tiltak og virkemidler som kan redusere klimagassutslippene og øke opptak og binding av karbon. Vi jobber for å formidle kunnskap og informasjon om klima til kommunene innenfor alle våre ansvarsområder. Dette gjøres i vår løpende dialog med kommunene og gjennom samlinger, kurs og konferanser.

Klimatilpasning

For Norges del betyr klimaendringene i hovedsak høyere gjennomsnittstemperaturer, økt nedbørintensitet, økt avrenning, færre dager med snø, økt havnivå og mer påvirkning av naturmiljøet. Endringene gir økt risiko for flom, stormflo, skred (både jordskred og snøskred) og overvannsskader. Klimaendringene har også mer saktevirkende effekter på natur og samfunn, som endringer i arter og økosystemer og endrede forutsetninger for naturbaserte næringer som fiskeri, landbruk og reiseliv. Klimaendringene har ulike konsekvenser i ulike områder, og nødvendige tiltak kan derfor variere fra sted til sted. 

Statsforvalteren skal bidra til at samfunnet klarer å begrense negative effekter av klimaendringene. Statsforvalterens rolle i klimatilpasningsarbeidet er både som myndighet og veileder innenfor flere av våre fagområder. Arealplanlegging har en nøkkelrolle i klimatilpasningsarbeidet, og Statsforvalteren veileder og kan komme med innsigelser. Statsforvalteren har også en sentral rolle innenfor regional samfunnssikkerhet og beredskap, som omfatter tilsyn, veiledning og risikoforebyggende arbeid, og håndtering av akutte situasjoner. Landbruk, avløp, naturforvaltning og vannforvaltning er andre fagområder der Statsforvalteren kan være med og bidra til at samfunnet er forberedt på å tåle konsekvensene av et endret klima.

Vis mer

For Oppland sin del vil klimaendringene gi en gradvis temperaturøkning. Vi kan også forvente mer nedbør, hovedsakelig i vinterhalvåret, og trolig mer intensive nedbørsperioder. I vårt fylke er det derfor bekymring for at endret nedbørsmønster vil gi gi økt belastning på avløpsnett og økt risiko for ras og flom.


Publisert 02.05.2018

Ny statistikk over klimagassutslipp i kommunene

Miljødirektoratet har forbedret statistikken over klimagassutslipp i kommunene. Denne er nå tilgjengelig på nettstedet miljostatus.no.


Publisert 31.10.2017

Ny utlysning av støtteordningen Klimasats

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet.

 

 


Publisert 22.06.2017

Fagdager om energi- og klimaplaner - Viktige virkemilder i kommunenes klimaarbeid

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark, i samarbeid med Energiråd Innlandet, ønsker å bistå kommunene i Innlandet i arbeidet med revisjoner ev energi- og klimaplaner. Det inviteres derfor til fagsamling om prosess og innhold i slike planer.

 

 


Publisert 22.06.2017

8,4 mill. kr til klimatiltak i Oppland

Kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringebu, Sør-Fron, Øyer og Oppland fylkeskommune er i år tildelt midler gjennom Miljødirektoratets støtteordning Klimasats.


Publisert 16.12.2016

Klimasafari på Hadeland

Fylkesmannen tok i slutten på november med seg kommunene på klimasafari der målet var å gi inspirasjon til ulike klimatiltak.


Publisert 23.11.2016

Klimasats - 100 mill. kr til klimatiltak i kommunene i 2017

Miljødirektoratet har nå fastsatt søknadsfrist for neste utlysning for støtteordningen Klimasats til 15. februar 2017.


Publisert 16.11.2016

Fylkesmannen inviterer til Klimasafari på Hadeland

Fylkesmannen i Oppland inviterer kommunene i Oppland til en fag- og inspirasjonsdag for klimatiltak og bærekraft, 30. november.


Publisert 02.11.2016

Beintøft 2016: 1. premie i Oppland til Sør-Fron

Fylkesmannen i Oppland gratulerer 3. klasse ved Midtbygda Oppvekstsenter i Sør-Fron med sin innsats for klimaet i Beintøft 2016.


Publisert 27.10.2016

7,1 mill. kroner bevilget fra Klimasats til 10 klimatiltak i Oppland

Prosjekter i Oppland har fått 7,1 millioner av de 100 millionene som regjeringen lanserte i år gjennom støtteordningen «Klimasats».


Publisert 01.06.2016

Klimakrigere på pengejakt

Klimamedarbeidere fra 14 Opplandskommuner har vært samlet hos Fylkesmannen for å utveksle ideer og tips knyttet til støtteordningen Klimasats. Målet med samlingen var at kommunene i Oppland skal lage best mulige søknader for å sikre seg noen av de første 100 millionene staten legger på bordet for å få fart på klimatiltak.