Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Friluftsliv

Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i naturen og i nærmiljøet, for eksempel å gå turer, plukke bær og sopp, og å jakte og fiske. Å legge til rette for friluftsliv er et viktig tiltak for bedre folkehelse.

Statsforvalteren skal ivareta nasjonale friluftsinteresser knyttet til strandsonen, vassdrag og fjellområder. 

Både Statsforvalteren, fylkeskommunen og kommunene skal ta hensyn til allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv når de behandler saker om arealdisponering. Fylkeskommunen kan gi tilskudd til tiltak som motiverer til å delta i friluftsliv, og til å sikre og opparbeide friluftsområder.

Jakt og fiske

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i loven eller ved egne vedtak. Det er Miljødirektoratet som fastsetter jakttiden for ulike arter, men kommunene kan forlenge eller forkorte jakttiden for enkelte arter. I verneområder kan det gjelde spesielle regler for jakt eller være jaktforbud. Kommunene er myndighet for det meste av forvaltningen av høstbart vilt. Fylkeskommunen har en veiledningsfunksjon overfor kommunen på alle høstbare arter unntatt villrein. Statsforvalteren er klagemyndighet.

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk. Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har dessuten ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Friluftsliv i Gausdal vestfjell


14.05.2018

Nye stier eller turposter - spør først!

Sommeren nærmer seg, og mange vil gjøre en viktig innsats for å få folk ut i naturen også i år. Å finne fram i regelverket for tilretteleggingstiltak kan være utfordrende. Fylkesmiljøvernsjef Vebjørn Knarrum håper at den veiledningen som nå er sendt ut kan bidra både til gode tiltak og skadefri natur.


01.11.2017

Allemannsretten og nye ferdselsformer

Forrige uke arrangerte miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen et seminar om friluftsloven og hva som gjelder for nye ferdselsformer, herunder el-sykler.


13.01.2015

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år markeres i 2015 for å bidra til varig økt deltakelse i friluftsliv, og gi økt oppmerksomhet om friluftslivet. Dette er tredje gang at friluftslivets år markeres med en rekke aktiviteter i hele landet, hele året igjennom.


29.09.2014

Fylkesmannen har gitt innspill til ny stortingsmelding om friluftslivet

Fylkesmannen har i sitt innspill til ny stortingsmelding om friluftslivet fokusert på hvordan en skal få flere i befolkningen til å utøve friluftsliv på jevnlig og varig basis.


11.07.2013

Fylkesmannens høringsuttalelse til ny forskrift om friluftsaktiviteter som krever særlig aktsomhet

Fylkesmannen har avgitt høringsuttalelse til ny forskrift om friluftsaktiviteter som krever særlig aktsomhet. I vår høringsuttalelse peker vi bl.a. på at den nye forskriften primært skal klargjøre aktsomhetsplikten nedfelt i friluftslivsloven § 11, som kan gi forbedringer av lovverket på enkelte punkt, både når det gjelder form og innhold.


14.12.2012

Tilskuddsordninger 2013

Ordningene omfatter område naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern, forurensing, internasjonale miljøtiltak, byutvikling og lokalt miljøvern.