Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fiskeforvaltning

Statsforvalteren har ansvar for forvaltningen av laks, sjøørret og sårbare bestander av innlandsfisk.

Statsforvalteren har også ansvaret for alle fiskearter i forhold til vassdragsregulering. Statsforvalteren samler inn fangststatistikk fra laks- og sjøørretfisket, registrerer deltakelse i sjølaksefisket og deler ut tilskudd fra det statlige fiskefondet. Overvåking er viktig for å kunne ta vare på og styrke fiskebestandene. Statsforvalteren har tett kontakt med grunneiere og jakt- og fiskelag, og samarbeider tett med politiet, Statens naturoppsyn og Kystvakten om oppsyn med fiskeressursene.

Miljødirektoratet har ansvar for fiskereguleringer i elv og sjø, og utarbeider forskrifter for fiske av laks og sjøørret.

Fylkeskommunen har ansvar for innlandsfisk av ikke-truede bestander. Fylkeskommunen har også ansvar for tildeling av fiskeoppdrettskonsesjoner.

Vis mer

Hunderaure

De viktigste målene for den offentlige fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer. Sentralt i dette arbeidet er å sikre viktige gyte- og oppvekstområder, å hindre spredning av arter og sykdommer, å unngå genetisk påvirkning av naturlige fiskestammer og å kalke forsurede vassdrag.

Fra og med 2010 er ansvaret for forvaltningen at de fleste arter av innlandsfisk overført fra Fylkesmannen til fylkeskommunen. Fylkesmannen har fortsatt ansvaret for storaure, hornulke, ferskvannskreps og ikke utnyttbare og truede/sårbare arter. Fylkesmannen har også fortsatt ansvaret for å ivareta hensynet til innlandsfisk og ferskvannsorganismer gjennom å gi råd til NVE i saker etter vannressursloven og vassdragsreguleringsloven, samt å følge opp henynet til fisk gjennom de påleggshjemmler som ligger i konsesjoner etter vannressurslov og vassdragsreguleringslov. Fylkesmannen har fortsatt også ansvaret for vassdragskalking.


27.10.2017

Ørretjakt med drone

I høst kartlegges mange av de viktigste gyteelvene for storaure i Oppland ved hjelp av drone. Kartleggingen skal omfatte elver i Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Lillehammer, Gausdal Nordre Land, Søndre Land, Gran, Gjøvik og Østre Toten.


04.04.2017

Hvordan skal Hunderauren komme seg trygt ned forbi Hunderfossen?

Det arbeider Opplandskraft med å finne svaret på, etter pålegg fra Fylkesmannen.


04.04.2017

Ønsker mer vann i Våla

Fylkesmannen støtter krav om at Vinkelfallet kraftverk i Våla kalles inn til konsesjonsbehandling for å få vilkår om bl.a. vannslipp


23.05.2014

Kommentarer til ny forskrift om fiske i Mjøsa med ifallende elver og bekker i Akershus, Hedmark og Oppland fylker


23.05.2014

Oversikt over saksbehandlingen vedrørede ny forskrift om fisket i Randsfjorden med ifallende elver og bekker


23.05.2014

Fangstregistrering ved krepsefiske


23.05.2014

Kommentarer til ny forskrift om fiske i Randsfjorden med ifallende elver og bekker, Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner, Oppland fylke


22.05.2014

Kart over kultiveringssoner i Oppland


22.05.2014

Kultiveringssoner i Oppland


22.05.2014

Retningslinjer for fiskeutsetting