Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvalteren kan gi tillatelse

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvalteren gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Statsforvalteren skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Statsforvalteren kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer

Avfallsmengdene i landet har hatt en jevn økning de siste årene, noe som også gjelder for Oppland. Etter at det ble innført forbud mot deponering av nedbrytbart avfall i 2009, har mengden deponert avfall gått kraftig tilbake. Det har blitt større fokus på utsortering og gjenvinning av avfall. Samtidig går en stor andel restavfall til forbrenning med energiutnyttelse.

Avfall og gjenvinning

Les mer om avfall og gjenvinning på Miljøstatus.no


25.10.2018

Får mellomlagre matavfall i Søndre Land

Fylkesmannen har vedtatt ny tillatelse etter forurensningsloven for SLR AS i Søndre Land. Bedriften kan motta inntil 30 000 tonn avfall per år.


22.05.2018

Det avdekkes fortsatt avvik i forbindelse med mottak og mellomlagring av farlig avfall i Oppland

Det er fortsatt behov for oppfølging av anlegg som mottar farlig avfall. Funn fra aksjonen omhandler bl.a. manglende risikovurderinger og uforsvarlig lagring av farlig avfall.


21.02.2018

Høring av søknad fra Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap om tillatelse etter forurensningsloven

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap søker om tillatelse for sin samlede aktivitet og for etablering av ny miljøstasjon i Fåvang. 


13.12.2017

Tillatelse til kompostering av løkavfall for Toten Løkpakkeri AS

Fylkesmannen i Oppland gir tillatelse etter forurensningsloven til Toten Løkpakkeri AS i Østre Toten kommune, for kompostering av inntil 300 tonn organisk avfall per år. Anlegget for kompostering og håndtering av avrenning skal stå klart innen 01.08.2018. Vedtaket kan påklages innen tre uker. 


04.12.2017

Tillatelse for ny miljøstasjon i Skjåk

Det er gitt tillatelse til drift av ny kommunal miljøstasjon i Aurmo i Skjåk. Vedtaket kan påklages innen tre uker. Driften av miljøstasjonen i Bismo blir dermed lagt ned.


27.11.2017

Fornyet tillatelse Østlandet Gjenvinning i Gjøvik

Det er gitt fornyet tillatelse etter forurensningsloven for Østlandet Gjenvinnings anlegg i Hunndalen i Gjøvik. Vedtaket kan påklages innen 3 uker. 


27.10.2017

Varsel om fornying av tillatelse Østlandet Gjenvinning i Gjøvik

Fylkesmannen varsler noen endringer i tillatelse til avfallsvirksomheten ved anlegget til Østlandet Gjenvinning as i Hunndalen i Gjøvik. 


31.08.2017

Returordning for kasserte fritidsbåter

Innlevering av kasserte fritidsbåter skal forebygge lokale miljøproblemer


29.08.2017

Høring av søknad om ny miljøstasjon i Skjåk

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) søker tillatelse etter forurensningsloven for etablering av ny miljøstasjon i Skjåk


21.03.2017

Klage fra GLT-Avfall på Gjøvik ble ikke tatt til følge

Miljødirektoratet har tatt endelig beslutning i klagesaken om behandling av oljeholdig avfall.