Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Akvakultur

Havbruksnæringen produserer trygg, sunn og god sjømat, og skaper viktige arbeidsplasser og verdier. Norge har oppdrett av laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten og på innlandet. Langsiktig vekst i næringen er avhengig av at belastningen på miljøet holdes innenfor akseptable rammer. 

Statsforvalterens oppdrag er å vurdere om oppdrettsanlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konflikter knyttet til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser står sentralt i Statsforvalterens  vurdering. Et vilkår for å få tillatelse til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det er Statsforvalteren som gir slike utslippstillatelser. Det blir også stilt krav til avfallshåndtering og kjemikaliebruk.

Fylkeskommunen har tildelingsmyndigheten og koordineringsansvaret for søknader om akvakulturtillatelser. Fylkeskommunen tar den endelige beslutningen, og gir tillatelse til å drive fiskeoppdrett.

Vis mer

I Oppland er det først og fremst i Valdres at fiskeoppdrett har stort omfang. Der er det i all hovedsak regnbueørrett som blir drettet opp, og nær all fisken videreforedles til rakfisk.


16.08.2018

Fagsamling om innlandsfiskeoppdrett

Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oppland arrangerer en fagsamling for Fylkesmennene om innlandsfiskeoppdrett på Fagernes 18. – 19. september 2018.