Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd innen jordbruk og skogbruk

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer


09.10.2018

Husk søknadsfristen for produksjonstilskudd 15. oktober

Dersom du vil søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2, må du ha levert søknaden innen 15. oktober.


19.03.2018

Regneark for tilskuddsordningen for sjukdom og fødsel mv

Regneark finner du  her


03.08.2015

Søk om regionale miljøtilskudd for jordbruket innen 20. august

Søknadsfristen er 20. august for landbruksforetak som vil søke regionale miljøtilskudd til beitebruk, seterdrift, kulturlandskap og tiltak mot forurensning. Les videre for å se oversikt over tilskuddsformålene og vilkårene for å få tilskudd.


24.07.2014

Informasjon om regionale miljøtilskudd i 2014

Veileder med fullstendige vilkår og foreløpige satser for regionale miljøtilskudd i Oppland i 2014 legges ut innen mandag 28. juli.