Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Skogbruk

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


20.11.2018

Frist for tilskudd og skogfond for 2018

Siste frist for skogeiere til å søke tilskudd og for registrering og utbetaling fra skogfondet i år er 1. desember.


12.10.2018

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler til bruk i 2019

De som vil søke støtte fra de fylkesinntrukne rentemidlene må sende søknad til Fylkesmannen i Oppland innen fredag 16. november 2018.


18.05.2018

Bærekraftige trebygg i vinden

Kompetanseprogrammet for økt trebruk i Innlandet arrangerer miniseminar om trebyggeri på Biri Planteskole 24.mai kl.13.00.  Fylkesmannen bidrar økonomisk til dette programmet.


26.04.2018

Skogbruket i Oppland 2017

Oppland er Norges nest største skogfylke og skog- og tresektoren betyr mye for innbyggerne. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale er tydelig: - Skognæringa er viktig for Noreg. Eit aktivt og lønnsamt skogbruk og ein konkurransedyktig skogindustri har betydning for busetting, sysselsetting og næringsutvikling i store delar av landet.

 


25.04.2018

Lillehammer og Elverum delte Innlandets trepris 2018

Innlandets trepris ble delt mellom Lillehammer og Elverum kommuner under felles fylkesting den 24. april.  Fylkesmannen deltar i juryen.


07.03.2018

Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2018

Vi ønsker velkommen til vårens viktigste konferanse og felles møteplass for skogbruket i Hedmark og Oppland tirsdag 10. april!


23.02.2018

Innlandets trepris 2018

Hvem stikker av med Innlandets trepris i 2018 – og får med seg 50 000 kr, et kunstverk og en diplom? Utdelinga skjer på felles fylkesting i april.


19.02.2018

Forventninger til regjeringas skog- og trestrategier.

Fylkesmennene og fylkeskommunene i Hedmark og Oppland har gitt et felles innspill til Regjeringas arbeid med nasjonale skogstrategier.  - Dette er viktig og lover godt for samarbeidet i Innlandet framover, sier landbruksdirektør Bente Odlo hos Fylkesmannen i Oppland. 


06.02.2018

Skogen tynges av snø

Det er kommet store snømengder i vinter og dette har ført til en del skader på skogen i Oppland. Tung og til dels våt snø kombinert med vind har gitt skader både på skogen og på strømnettet. Og vinteren er ikke over…


02.02.2018

Hvert 7. hogstfelt i Oppland er ikke tilfredsstillende forynget

Med tanke på framtidig produksjon er det viktig at skogeierne sørger for at hogstfeltene blir tilfredsstillende forynget, påpeker Fylkesmannen i Oppland.  Hvert år skal et tilfeldig antall hogstfelt i kommunene kontrolleres.