Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søk tilskudd til tiltak på Stølsvidda innen 1. juli

Styringsgruppa for Stølsvidda utvalgt kulturlandskap har blitt enige om hvilke tiltak som skal prioriteres i 2018. Personer og organisasjoner (med organisasjonsnummer) kan søke tilskudd innen 1. juli 2018. Bruk skjema på denne siden og send søknaden til den aktuelle kommunen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.06.2018

Disse tiltakene er prioritert i år: 

 • Sperregjerder og gjerder på stølslaga

  Det blir lagt vekt på hvor viktig tiltaket er for å unngå at beitedyr beveger seg ut av beiteområdet sitt eller inn på innmarksareal, eller om gjerdet bidrar til bedre hevd av stølsarealer som er utsatt for gjengroing. Vedlikehold eller reparasjon av eksisterende gjerde er ikke tilskuddsberettiget.

  Tilskuddet er satt til opptil 45 kroner pr. meter på/inntil innmarksareal og 60 kroner pr. meter i utmark. For gjerde som ikke faller entydig innenfor en av kategoriene gjøres det en skjønnsmessig vurdering av tilskuddssatsen.

 • Rydding/tynning og krattknusing
       
  Tilskuddet kan gis til tiltak både i utmarka og på stølene. Rydding av stølsvoller prioriteres der det gjelder arealer som er i svak hevd/gjengroing. I utmarka prioriteres arealer som ligger nær støler med aktiv drift og/eller har godt potensial som beite. Rydding, tynning eller krattknusing skal utføres på en måte som tar hensyn til landskapsbilde og miljøverdier.      
       
  Tilskuddet er opptil 70 % av godkjent kostnad.

 • Andre tiltak

  Dette omfatter primært:
  1) driftsmessige tiltak på støler i aktiv drift med mjølkeproduksjon
  2) engangsstøtte til brukere som starter opp ny mjølkeproduksjon
  3) istandsetting av verneverdige bygninger, med hovedvekt på helhetlige miljøer og søkere som ikke kan søke på SMIL-ordningen

  Det blir gitt maksimalt 70 % tilskudd av godkjent kostnad for investeringstiltak og opptil 30 000 kroner som engangsstøtte til oppstart av ny mjølkeproduksjon på støl.

Det oppfordres til å samarbeide om fellestiltak der dette er hensiktsmessig for å oppnå god effekt av tiltaket.

Geir Harald Fodnes er engasjert som prosjektmedarbeider for bl.a. å bistå søkere med hjelp til å planlegge/beskrive tiltak og fylle ut søknadsskjema. Han vil ha to halve kontordager i hver kommune:

Kommunehuset i Vestre Slidre: Fredag 15. juni og Fredag 22. juni kl. 09.00 – 13.00

Kommunehuset i Nord-Aurdal: Torsdag 14. juni og Torsdag 21. juni kl. 09.00 – 13.00

Det går også an å gjøre en privat avtale via telefon: 971 54 566 eller e-post: ghf@n2u.no.

Bygningsvernrådgiveren ved Valdresmusea kan gi en gratis vurdering av tilstand og aktuelle tiltak når det gjelder istandsetting av verneverdige bygninger. Kontakt: odd.arne.rudi@valdres.museum.no.

Bruk søknadsskjemaet på denne siden. Utfylt skjema sendes til den kommunen tiltaket skal gjennomføres i:

Vestre Slidre: post@vestre-slidre.kommune.no / Slidrevegen 16, 2966 Slidre

Nord-Aurdal: nak@nord-aurdal.kommune.no / Boks 143, 2901 Fagernes

Avgrensningen av det aktuelle området er vist på kartutsnittene i høyremenyen.