Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kulturlandskapet

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på jordbrukets kulturlandskap, som er en del av kulturarven vår.

Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Fylkesmannen skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.


24.07.2018

Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika kan bli utvalgt kulturlandskap i jordbruket i 2020

Fylkesmannen har fått i oppdrag å arbeide videre med å avklare om Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika bør innlemmes blant de nasjonalt utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Det forutsetter en videre prosess med involvering av lokale interesser fram mot 2020.


07.06.2018

Stølsvidda - utvalgt kulturlandskap i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har utpekt Stølsvidda som et utvalgt kulturlandskap i jordbruket.


08.05.2018

Mange innspill på åpent møte om Stølsvidda 3. mai

Om lag førti personer deltok på det åpne møtet om Stølsvidda på Sekskanten på Vaset 3. mai. De kom med mange innspill til hvilke tiltak som er viktige for å ta vare på stølsdrift og stølslandskapet.


16.02.2018

Kven bør få kulturlandskapsprisen i 2018?

Kvart år sidan 2007 har den nasjonale kulturlandskapsprisen blitt delt ut av Norsk kulturarv. Den går til nokon som har gjort ein spesiell innsats for å ta vare på, utvikle og formidle verdiane i det norske kulturlandskapet. Har du ein god kandidat til prisen, kan du sende forslaget til Fylkesmannen innan 15. mars.


07.02.2018

Nordherad før og no - bilete av eit landskap i endring

Fotografen Oskar Puschmann vitja Nordherad i 2015 og fotograferte opp att ei lang rekke motiv frå historiske bilete frå grenda. Her kan du se ein montasje av desse bileta som viser korleis Nordherad såg ut før - og ser ut no.


22.09.2017

Fullt hus på åpent møte om Stølsvidda

Det var ca. 65 frammøtte og stort engasjement på Sekskanten på Vaset 21. september. Her orienterte Fylkesmannen om forslaget om å ta med Stølsvidda i Vestre Slidre og Nord-Aurdal blant de nasjonalt utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. Mange hadde spørsmål, men vi oppfattet stemningen som helt overveiende positiv til å få denne statusen.


19.09.2017

Åpent møte 21.9 om Stølsvidda som mulig «utvalgt kulturlandskap i jordbruket»

Stølsvidda er førstekandidat i Oppland til å bli innlemmet blant de nasjonalt «utvalgte kulturlandskapene i jordbruket» i 2018. Innen 1. november i år skal Fylkesmannen sammen med fylkeskommunen avklare om brukere/eiere i området ønsker at det får status som utvalgt kulturlandskap. 


23.06.2017

Nye kandidater fra Oppland til "utvalgte kulturlandskap"

Stølsvidda i Nord-Aurdal og Vestre Slidre og Grimsdalen i Dovre er Opplands kandidater til å få status som «utvalgte kulturlandskap i jordbruket». Samtidig holdes døra åpen for at Tingelstadhøgda-Granavollen-Røykenvika i Gran kan få samme status hvis grunneierne i området ønsker det.


21.02.2014

Nordherad - utvalgt kulturlandskap i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet utpekte i 2009 Nordherad i Vågå som ett av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge.


Kontaktpersoner

Kulturlandskap

Kulturlandskapet i Oppland

Oppland har et kulturlandskap som spenner fra de "brede bygder" på Hadeland og Toten til fjellbygdene nord og vest i fylket og aktive setergrender i snaufjellet. Det er hovedsakelig jordbruket som har skapt og forvalter dette landskapet. Oppland har rundt 20 % av landets freda landbruksbygninger og svært store arealer med innmarks- og utmarksbeite i aktiv bruk. Bygningsmiljø og beitelandskap er svært viktige kvaliteter for kulturarv, biologisk mangfold og opplevelser/friluftsliv.

Oppland har to "utvalgte kulturlandskap i jordbruket", Nordherad i Vågå og Stølsvidda i Nord-Aurdal og Vestre Slidre. På landsbasis er det 41 utvalge kulturlandskap (se temaside hos Landbruksdirektoratet). Disse områdene skal sikres langsiktig forvaltning gjennom samarbeid mellom forvaltningen og grunneierne. Det settes årlig av nasjonale midler til å støtte skjøtsel, vedlikehold, restaurering og drift i områdene. Midlene kommer fra jordbruksavtalen og fra Klima- og miljødepartementets budsjett. Mer informasjon om de to områdene i Oppland finner du via lenkene nedenfor.

UKL Nordherad

UKL Stølsvidda