Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordbruksforurensning

Utslipp fra jordbruket belaster miljøet på flere måter. Forurensning fra jordbruket kan ikke unngås fullstendig, men jordbruket må begrense utslippene til et akseptabelt nivå.

Forurensning fra jordbruket gjelder først og fremst disse fire hovedtypene: 

  • Erosjon og avrenning av jordpartikler og næringsstoffer fra innmark kan føre til overgjødsling og endring av miljøforhold i vassdragene våre.
  • Utslipp til luft av metan fra husdyr og lystgass fra åkerjord står for 8 % av de samlede klimagassutslippene i Norge.
  • Plantevernmidler kan skade andre organismer enn de skadegjørerne de skal bekjempe
  • Punktutslipp fra gjødselkjellere og silolager

Flere lover og forskrifter regulerer utslipp fra jordbruket, som er sterkt redusert gjennom de siste tiåra. I tillegg retter flere av de regionale miljøtilskuddene seg mot redusert avrenning/erosjon og bruk av plantevernmidler. Større punktutslipp er i hovedsak borte bl.a. som følge av Mjøsaksjonen på 1970-80-tallet.