Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Aktive beitelag sikrer god drift i utmarka

Oppland er fylket med flest beitelag og best organisering av sau og storfe på utmarksbeite.   Kr 1 200 000 er etter søknad fordelt på 42 ulike tiltak, hovudsaklig sperregjerder og sankekveer.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.07.2016

Beitelaga er aktive, og det er stor interesse for å søke tilskudd til tiltak som er til nytte for rasjonell drift og god utnytting av utmarksressursene. Tildelt ramme for Oppland var kr. 1 100 000 til investeringstiltak for 2016. Innen søknadsfrist mottok Fylkesmannen 45 søknader om tilskott på om lag 7 millioner kroner. Formålet med tilskuddet er å legge tiltrette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Søknadene er behandlet, og 38 beitelag fra 21 kommuner er innvilget tilskudd til tiltak i beiteområder. I tillegg er det gitt tilskudd til Oppland radiobjøllelag. De største tiltaka er som tidligere sperregjerder, alt fra små strekninger på noen hundre meter til store fellesprosjekt på mange kilometer. Det er løyvd midler til om lag 30 ulike sankekvesystemer for sau og storfe, alt fra enkle salt- og sankefeller til store og rasjonelle samle-, vege- og sorteringsanlegg. Andre tiltak er gjeterbuer, ferister og saltsteinsautomater. Oversikt over kommuner og tiltak kan du lese her.

Interessen for elektronisk overvåking/radiobjøller er stor i Oppland. Kr. 170 000 er løyvd til Oppland radiobjøllelag som leier ut nær 4000 enheter med elektronisk overvåkingsutstyr/radiobjøller til om lag 260 besetninger fordelt over hele fylket. Nær 25 % av saueprodusentene i Oppland leier nå radiobjøller av Oppland radiobjøllelag, men da sauetallet i Oppland er stort, er det fortsatt bare knapt 5 % av søyene som kan overvåkes elektronisk.  

Beitenæringa i Oppland er stor, både når det gjelder sau og storfe. Nest etter Rogaland har Oppland flest sau på beite, om lag 250 000 søyer og lam. Beitelaga er viktige, og 95 % av alle saueprodusentene med sau på utmarksbeite, er medlem i et organisert beitelag som blant anna samarbeider om tilsyn og sanking, samt bygging og vedlikehold av fellestiltak som sperregjerder og sankekveer.  Og Oppland er absolutt størst når det gjelder storfe på utmarksbeite med nær 43 000 dyr (17 % ). Derfor er det også viktig med gode fellestiltak i beiteområdene. 

Kontaktpersoner