Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Husdyr

Husdyrproduksjon er den viktigste produksjonen målt i verdiskaping og sysselsetting i norsk landbruk. I Norge er det mer enn 800 000 storfe, over èn million sauer, over 1,5 millioner slaktegriser, over 4 millioner høner og mer enn 62 millioner kyllinger. Vi har også andre husdyr som hjort, lama, geit, kanin, and, gjess og kalkuner.

Husdyrproduksjonen kan deles inn i to hovedformer:

  • Grovfôrbaserte produksjoner – som melkeproduksjon (ku og geit) og kjøttproduksjon (ku, sau og geit) – utnytter i hovedsak lokale arealressurser til matproduksjon og bidrar til å opprettholde kulturlandskap gjennom beiting og slått.
  • Kraftfôrkrevende produksjoner, som svine- og fjørfeproduksjon.

Husdyrkonsesjon

Husdyrkonsesjonsordningen regulerer det kraftfôrbaserte husdyrholdet og omfatter all svine- og fjørfeproduksjon. Husdyrkonsesjon skal legge til rette for at svine- og fjørfeproduksjonen fordeles på flest mulig gårdsbruk, og setter grenser for hvor stor produksjon av svin og fjørfe et gårdsbruk kan ha. Bønder som ønsker å produsere mer, må søke om konsesjon for å øke produksjonen. 

Bruk skjemaet til høyre når du skal søke om husdyrkonsesjon, og send søknaden til kommunen. Kommunen uttaler seg til søknaden og sender den videre til Statsforvalteren, som behandler og avgjør søknaden. Landbruksdirektoratet er klageinstans, men klagen skal likevel sendes til Statsforvalteren.

Erstatningsordninger og tilskudd

Statsforvalteren har ansvar for erstatningsordninger i husdyrproduksjonen, tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak og erstatning for tap av husdyr og tamrein til rovvilt.

Kommunene behandler søknader om tilskudd, gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbruk og veileder bønder. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene. Landbruksdirektoratet har ansvar for hovedutbetalingene til bøndene.

Mattilsynet har ansvar for dyrehelse og næringsmiddelkontroll. Landbruksdirektoratet har ansvaret for kvoteordningen for melk.

 

Avvikling av pelsdyrhold

Stortinget har bestemt at pelsdyrproduksjonen skal avvikles innen 1. februar 2025. Pelsdyrbønder kan søke Statsforvalteren om kompensasjon for pelsdyr og pelsdyranlegg. Søknadskjemaet ligger på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Vis mer

Organisert beitebruk i utmark

De mest sentrale oppgavene Fylkesmannen har på husdyrområdet, er knyttet til beitebruk. Oppland er et stort husdyrfylke og landets største utmarksbeitefylke målt i antall dyr. På en egen temaside publiserer vi viktig informasjon om organisert beitebruk i utmarka i Oppland: Forskjellig fagstoff, statistikk, oversikter, tilskuddsordninger og andre forvaltningstema.

Kyr foran Bitihorn
Kyr foran Bitihorn

23.11.2017

Beitebruksseminaret 2017 - om beitebruksplanlegging og ressurser i utmarka

Fylkesmannen arrangerte årets beitebruksseminar på Lillehammer den 15. november. Her deltok 50 personer, i hovedsak fra kommuner og beitelag. Rovdyras påvirkning på landbruket, kartlegging av beiteressurser, storfekjøttproduksjon i utmark og beitebruksplanlegging var hovedtema.


15.02.2017

Beitenæringa i Oppland er i vekst

Oppland har 12 % av sauetallet i Norge og nær 10 % av saueprodusentene. Tall fra Landbruksdirektoratet per 31.07.2016 viser at det i Oppland var 289 000 sau fordelt på 1 380 produsenter.


03.02.2017

Tilskudd til tiltak i beiteområder - søknadsfrist 1. mars

Beitelag og enkeltbrukere med flere kan søke om midler til tiltak i beiteområder. I Oppland har vi kr  1 450 000 til rådighet til slike tiltak i 2017.


28.10.2016

Bærekraftig beitebruk engasjerte i Øyer

Fylkesmannen samlet 50 deltakere på seminar i Øyer om bærekraftig storfeproduksjon og bruk av utmarksbeite sist onsdag. Etter to interessante foredrag ble resten av dagen brukt til "workshop" om muligheter og utfordringer for utmarksbeitebruken.


01.07.2016

Aktive beitelag sikrer god drift i utmarka

Oppland er fylket med flest beitelag og best organisering av sau og storfe på utmarksbeite.   Kr 1 200 000 er etter søknad fordelt på 42 ulike tiltak, hovudsaklig sperregjerder og sankekveer.

 


11.02.2016

Tilskudd til tiltak i beiteområder - søknadsfrist 1. mars

Beitelag og enkeltbrukere med flere kan søke om midler til tiltak i beiteområder. I Oppland har vi kr 1 100 000 til rådighet til slike tiltak i 2016.


11.01.2016

Oppdaterte smittevernråd for MRSA

Rådene om forhåndstesting for MRSA av personer som skal jobbe med husdyr i Norge er utvidet. Målet er å være fri for MRSA i Norge.


02.11.2015

Engasjert forsamling på beitebruksseminar

Førtifem deltakere fra beitenæringa og forvaltningen møttes på Øyer 28. oktober. De fikk en brei gjennomgang av status og utfordringer for bruken av utmarka som beite for storfe. Temaene spente fra løshunder til produksjonsøkonomi.


12.10.2015

Driftstilskudd til organisert beitebruk 2015

Tilskudd til drift av organiserte beitelag i Oppland har søknadsfrist 1. november 2015


29.09.2015

Bedre bruk av beiteressursene - erfaringsseminar om organisert storfebeite i utmarka

Fylkesmannen inviterer til seminar 28. oktober om storfeproduksjon basert på bruk av beiteressursene i Oppland. Et hovedtema er organisert beitebruk i utmarka.