Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Kyr på beite


09.10.2018

Viktige søknadsfrister for avlingsskadeerstatning og produksjonstilskudd i oktober!

Skal du søke om produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd i jordbruket er fristen 15. oktober, og søknader om erstatning for avlingssvikt må leveres innen 31. oktober.


04.09.2018

Husdyrgjødsel kan spres til 1. oktober

På grunn av den ekstraordinære situasjonen i jordbruket, er fristen for å spre husdyrgjødsel utsatt fra 1. september til 1. oktober. Det er viktig å få høstet så stor avling som mulig, og det er fremdeles god plantevekst i mange områder i landet i ukene framover.


02.08.2018

Har du tenkt å søke forskudd på avlingsskadeerstatning?

NB! Oppdatert 7.8.18. Du kan søke om inntil 70 % forskudd ved å bruke det vanlige søknadsskjemaet for avlingsskadeerstatning. Ønsket forskuddsbetaling oppgir du i søknadens del 2 som %-del av foreløpig beregnet erstatning. Søknader uten ønske om forskuddsbetaling behandles som vanlige søknader og får sluttutbetaling etter 31. oktober.


27.07.2018

Krevende situasjon i landbruket – tiltak iverksatt pr.27.juli

Mange bønder opplever stort omfang av avlingsskader i både korn- og grovfôrproduksjonen som følge av tørken. Det gir endringer i praktisering av regelverk knyttet til avlingsskadeerstatning og arealtilskudd.


06.07.2018

Tørke og avlingssvikt - råd og tiltak

Her finner du informasjon fra en samlet landbruksnæring i Innlandet om berging av fôrressurser i forbindelse med den langvarige tørken.


03.10.2016

Nesten 70.000 kr til naturbrukselevene i Hedmark

Fylkesmannen i Oppland har fordelt restmidlene etter «Henrik Hansens og hustrus legat til landbrukets fremme» og 50 % av midlene skal nyttes til tiltak som kommer elevene på naturbruksskolene i Hedmark  til nytte.


31.08.2016

Radioaktivitetsovervåking 2016

Fortsatt må vel 100 sauebesetninger i Oppland overvåkes for radioaktivitet. Prosedyre for måling og erstatning er som tidligere


20.06.2016

Krav til plantevernjournal

For å være berettiget RMP-tilskudd må søkere som bruker plantevernmidler ha:

• Sprøytejournal

• Journal om integrert plantevern

• Journal om beskyttelse av vannmiljø

 

 

 


20.06.2016

Avlingsskade? Meld fra til landbruksskontoret

For å få erstatning er det et absolutt krav at du må gi melding til kommunen straks du blir klar over at en klimabetinget skade har skjedd eller kan oppstå. Du har ikke krav på erstatning dersom melding om skade ikke blir gitt til rett tid.


17.06.2016

Nesten 70.000 kr til naturbrukselevene på Lena – Valle videregående skole

Fylkesmannen i Oppland har fordelt restmidlene etter «Henrik Hansens og hustrus legat til landbrukets fremme» og midlene skal nyttes til tiltak som kommer elevene på naturbruk på Lena –Valle videregående skole til nytte.


Kontaktpersoner

Aktuelt

Kortversjon av rapporten Jordbruket i Oppland, finner du ved å klikke på bildet under.

Bilde av forsiden til brosjyren Jordbruket i Oppland